โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

Slider

สาส์นจากผู้อำนวยการ

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามของเรา ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของโรงเรียน อยู่ใน โอวาทของทุกคน เป็นนักเรียนที่ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ภาคภูมิใจ

นายสาคร เจริญกัลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม