ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2559

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2559

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง แผนการรับนักเรียน แผนการรับนักเรียน แผนการรับนักเรียน แผนการรับนักเรียน
จำนวนนักเรียนห้องเรียนปกติ ห้องเรียนปกติที่เปิด จำนวนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนพิเศษที่เปิด
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (ชื่อเดิมอนุบาล 3 ขวบ) 0 0 0 0
อนุบาล 2 (ชื่อเดิมอนุบาล 1) 38 35 37 3 100 3 0 0
อนุบาล 3 (ชื่อเดิม อนุบาล 2) 48 34 82 3 0 0 0 0
รวมอนุบาล 86 69 155 6
ประถมศึกษาปีที่ 1 62 54 116 4 120 4 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 69 59 128 4
ประถมศึกษาปีที่ 3 86 78 164 5
ประถมศึกษาปีที่ 4 59 67 126 4
ประถมศึกษาปีที่ 5 66 67 133 4
ประถมศึกษาปีที่ 6 84 67 161 5
รวมประถมศึกษา 426 402 828 26
รวม 512 471 983 32