ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2561

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2561

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง แผนการรับนักเรียน แผนการรับนักเรียน แผนการรับนักเรียน แผนการรับนักเรียน
จำนวนนักเรียนห้องเรียนปกติ ห้องเรียนปกติที่เปิด จำนวนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนพิเศษที่เปิด
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (ชื่อเดิมอนุบาล 3 ขวบ) 14 16 30 1
อนุบาล 2 (ชื่อเดิมอนุบาล 1) 24 36 60 2 100 3 0 0
อนุบาล 3 (ชื่อเดิม อนุบาล 2) 48 40 88 3 0 0 0 0
รวมอนุบาล 86 92 178 6
ประถมศึกษาปีที่ 1 55 48 103 4 120 4 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 65 54 119 4
ประถมศึกษาปีที่ 3 65 55 120 4
ประถมศึกษาปีที่ 4 63 66 129 4
ประถมศึกษาปีที่ 5 79 82 161 5
ประถมศึกษาปีที่ 6 64 69 133 4
รวมประถมศึกษา 391 374 765 25
รวม 477 466 943 31