ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2560

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2560

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง แผนการรับนักเรียน แผนการรับนักเรียน แผนการรับนักเรียน แผนการรับนักเรียน
จำนวนนักเรียนห้องเรียนปกติ ห้องเรียนปกติที่เปิด จำนวนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนพิเศษที่เปิด
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (ชื่อเดิมอนุบาล 3 ขวบ) 0 0 0 0
อนุบาล 2 (ชื่อเดิมอนุบาล 1) 43 36 79 3 100 3 0 0
อนุบาล 3 (ชื่อเดิม อนุบาล 2) 43 38 82 3 0 0 0 0
รวมอนุบาล 86 75 161 6
ประถมศึกษาปีที่ 1 66 52 118 4 120 4 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 65 54 119 4
ประถมศึกษาปีที่ 3 66 63 129 4
ประถมศึกษาปีที่ 4 80 80 160 5
ประถมศึกษาปีที่ 5 65 69 134 4
ประถมศึกษาปีที่ 6 66 72 138 4
รวมประถมศึกษา 408 390 798 25
รวม 494 465 959 31