บุคลากร

Print Friendly, PDF & Email

คณะบริหาร


สมพร ตันเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

คณะครูครูปฐมวัย


สายฝน สังข์ยวน
ครูจ้างสอน

อ.1/1

มะลิวัลย์ แสงจันทร์
ครูผู้ช่วย

อ2./1

นารี อ่อนศรี
ครู คศ.1

อ.2/2

สุพรรณี ชินอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ

อ.3/1

สุวรรณา ประเสริฐศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

อ.3/2

ดาริกา บุญศักดิ์
ครูจ้างสอน

อ.3/3

 

คณะครูประถมศึกษา


กัญนิกา กันเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป.1/1

อังศุมาลิน พูลสวัสดิ์
ครูจ้างสอน

ครูประจำชั้น ป.1/2

สุธิดา สติดี
ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้น ป.1/3

ศรีฟ้า สังวาลย์
ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้น ป.1/4

พรพนิต สมวงศ์
ครูจ้างสอน

ครูประจำชั้น ป.1/4

สุเมธ เสน่ห์
พนักงานราชการ

ครูพิเศษ ประจำชั้น ป.1

จันทร คุ้มหอม
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป.2/1

กฤตภาส แก้วสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้น ป.2/2

พรปวีณ์ แสนโก
ครูอัตราจ้าง

ครูประจำชั้น ป.2/3

ดรุณี แสงเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป.2/4

เฉลิมพันธ์ สีอ่อน
ครู คศ.1

ครูพิเศษ ประจำชั้น ป.2

ชนัญธิดา ชำปฏิ
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูพิเศษ ประจำชั้น ป.2

มารุต มุลสุรินทร์
ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้น ป.3/1

ธีรนาถ สินธุนาวา
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป.3/2

ฐะปะนีย์ ยะระสิทธิ์
ครู คศ.1

ครูประจำชั้น ป.3/3

ธารทิตย์ มาฆะสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป.3/4

ปิยนุช เพิ่มพระคลัง
ครูผู้ช่วย

ครูพิเศษ ประจำชั้น ป.3

ศักดิ์ชัย ฉลาด
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูพิเศษ ประจำชั้น ป.3

ชนัดดา เหมวิรัชชัย
ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้น ป.4/1

มานพ หาที่ถูก
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป.4/2

ณฐพล กล้าหาญ
ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้น ป.4/3

นพมาศ ใจดี
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้น ป.4/4

อรุณรุ่ง ธรรมสนิท
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูพิเศษ ประจำชั้น ป.4

ศรีนวล ฉลาด
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูพิเศษ ประจำชั้น ป.4

ไพบูลย์ ราษฎร์เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป.5/1

ลดาวัลย์ ใจวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป.5/2

ชนิดา กระจาย
ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้น ป.5/3

วชิราภรณ์ สุขคณา
ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้น ป.5/4

นุสรา พึ่งนุสนธ์
ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้น ป.5/5

พัชมณ สรรพคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูพิเศษ ประจำชั้น ป.5

สิบเอกหญิงสุดใจ อินพะเนาว์
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูพิเศษ ประจำชั้น ป.5

อัมรินทร์ พานิชการ
ครู คศ.1

ครูประจำชั้น ป.6/1

นภัสกร จาทะ
ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้น ป.6/2

ณรงค์ อนุกูลวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป.6/2

วันเพ็ญ ศิริแพทย์
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป.6/3

จินตนา บุญเสริม
ครู คศ.1

ครูประจำชั้น ป.6/4

ทัศนี โยธาวงค์
ครูชำนาญการ

ครูพิเศษ ประจำชั้น ป.6

จักษวัฏ ปานกลาง
ครูชำนาญการ

ครูพิเศษ ประจำชั้น ป.6

ณัฐติยา กองสุข
ครูจ้างสอน

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

 

นักศึกษาฝึกสอน


 

เจ้าหน้าที่ธุรการและนักการภารโรง


สุรีพร ภูแชมโชติ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ณรงค์ กาญจนโกศล
นักการภารโรง
สมชาย จันทชาติ
นักการภารโรง
สุพิศ จันทร์ชาติ
แม่บ้าน