บุคลากร

คณะผู้บริหาร

สาคร เจริญกัลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู
กัลยา นันทนะวานิช
อ.1
สายฝน สังข์ยวน
อ.1
กันยุมา ตรงชื่น
อ.2/1
มะลิวัลย์ ทองจันทร์
อ.2/2
ลักษิกา เพียรชอบ
อ.2/3
สุพรรณี ชินอ่อน
อ.3/1
สุวรรณา ประเสริฐศักดิ์
อ.3/2
กัญนิกา กันเกตุ
ป.1/1
วรณัฐชา ไทรม่วง
ป.1/2
ชนิดา กระจาย
ป.1/3
พรปรียา คุ้มหอม
ป.1/4
วนิดา ประมวล
ป.1/5
ศรีฟ้า สังวาลย์
ป.1 พิเศษ
สุเมธ เสน่ห์
ป.1 พิเศษ
Coding สารนารถ
จันทร คุ้มหอม
ป.2/1
- -
ป.2/2
ดวงนภา นวลใย
ป.2/3
ดรุณี แสงเพชร
ป.2/4
ชนัญธิดา ชำปฏิ
ป.2 พิเศษ
นาฏศิลป์สารนารถ
เฉลิมพันธ์ สีอ่อน
ป.2 พิเศษ
ห้องดนตรีสากล
มารุต มุลสุรินทร์
ป.3/1
ธีรนาถ สินธุนาวา
ป.3/2
ฐะปะนีย์ ยะระสิทธิ์
ป.3/3
นงนุช เกิดมณี
ป.3/4
ปิยนุช เพิ่มพระคลัง
ป.3 พิเศษ
ศักดิ์ชัย ฉลาด
ป.3 พิเศษ
ชนัดดา เหมวิรัชชัย
ป.4/1
กฤษฎา ปัดชา
ป.4/2
ณฐพล กล้าหาญ
ป.4/3
นพมาศ ใจดี
ป.4/4
ศรีนวล ฉลาด
ป.4 พิเศษ
อรุณรุ่ง ธรรมสนิท
ป.4 พิเศษ
ไพบูลย์ ราษฎร์เจริญ
ป.5/1
กฤตภาส แก้วสุวรรณ
ป.5/2
สุธิดา สติดี
ป.5/3
วชิราภรณ์ สุขคณา
ป.5/4
พัชมณ สรรพคุณ
ป.5 พิเศษ
นาฏศิลป์สารนารถ
สิบเอกหญิงสุดใจ อินพะเนาว์
ป.5 พิเศษ
อัมรินทร์ พานิชการ
ป.6/1
สภานักเรียน
นุสรา พึ่งนุสนธ์
ป.6/2
นภัสกร จาทะ
ป.6/3
จักษวัฎ ปานกลาง
ป.6/4
จินตนา บุญเสริม
ป.6/5
ทัศนี โยธาวงค์
ป.6 พิเศษ
Coding สารนารถ

ธุรการ
พิมพ์ลดา พิทักษ์ธีรธรรม
ธุรการ
จตุภูมิ เอื้อเฟื้อ
ธุรการ

นักการ/แม่บ้าน
ณรงค์ กาญจนโกศล
นักการ
สมชาย จันทร์ชาติ
นักการ
สุพิศ จันทร์ชาติ
แม่บ้าน
สำเนา ตั้งความเพียร
แม่บ้าน