วิสัยทัศน์

Print Friendly, PDF & Email

วิสัยทัศน์
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จะพัฒนานักเรียน ตามมาตรฐานการศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ธรรมาภิบาล ก้าวทันเทคโนโลยี รักษ์ศักดิ์ศรีความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาครูสู่มืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วม

เอกลักษณ์
“โรงเรียนวิถีพุทธ”

อัตลักษณ์
“ยิ้มง่าย ไหว้สวย”

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เป็นสถานศึกษาของรัฐ ตั้งอยู่ในซอบสารนารถ 2 ถนนสุขุมวิท ในเขตชุมชนสารนารถ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110 หมายเลขโทรศัพท์ (038) 671-193, 674-795 โดยมีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดระยอง มาทางทิศตะวันออก ประมาณ 50 กม. และห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอแกลง ประมาณ 1 กม.

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม อยู่ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ภายใต้การควบคุมกำกับและดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนครั้งแรก 130 คน โดยมีนายพร ภิญโญ เป็นผู้บริหารคนแรกในตำแหน่งครูใหญ่ อาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราว หลังคามุงจากไม่มีฝาห้อง ขนาดพื้นที่ 8X28 เมตร พ.ศ. 2496 – พ.ศ. 2517 และได้รับงบประมาณจากทางราชการและการบริจาค จากประชาชนเป็นจำนวนมาก ทำให้โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ 

จนกระทั่งสามารถได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่น อันดับ 3 ของประเทศ ในปี พ.ศ. 2517 ในสมัยของนายสำเภา ปรีชา เป็นครูใหญ่ ต่อจากนั้นก็ได้รับการพัฒนาจากผู้บริหารที่มารับตำแหน่ง ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อมาเป็นลำดับ