ประเมินครูผู้ช่วย จำนวน 7 คน

นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม และคณะกรรมการประกอบไปด้วย ครูศรีนวล ฉลาด ครูทัศนี โยธาวงค์ และครูจินตนา บุญเสริม ประเมินครูผู้ช่วย จำนวน 7 คน

  1. นายณฐพล กล้าหาญ
  2. นายกฤตภาส แก้วสุวรรณ
  3. นางสาวมะลิวัลย์ ทองจันทร์
  4. นาวสาวชนิดา กระจาย
  5. นางสาวนุสรา พึ่งนุสนธ์
  6. นางสาววชิราภรณ์ สุขคณา
  7. นายกฤษฎา ปัดชา

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

>> รูปกิจกรรม <<