• -

การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

Print Friendly, PDF & Email

นักเรียนชั้นอนุบาล 

 • รับสมัคร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2559
 • คุณสมบัติ เด็กเกิดปี พ.ศ. 2554 – 2555 ( นับถึง 16 พฤษภาคม 2555 )

นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 1

 • รับสมัคร วันที่ 6-10 มีนาคม 2559
 • คุณสมบัติ เด็กเกิดปี พ.ศ. 2552 – 2553 และเกิดก่อน ปี 2552 ( นับถึง 16 พฤษภาคม 2553 ) หรือ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย


หลักฐานการรับสมัคร

 1. ใบสมัครเข้าเรียน (รับได้ในวันสมัคร)
 2. สำเนาสูติบัตร นักเรียน จำนวน 2 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 2 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา จำนวน 2 ชุด
 5. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน 2 ชุด
 6. สำเนาฉีดวัคซีน จำนวน 2 ชุด

สถานที่รับสมัคร

 • อาคารราชาวดี ชั้น 2 ห้องธุรการ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนชั้นอนุบาล 1

 • วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น – 16.30 น ( บอร์ดทางเข้าประตู 2 )
  มอบตัว วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น – 16.30 น

ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น – 16.30 น
  มอบตัว วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น – 16.30 น

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น