คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่4/62

เรียนเชิญ กรรมการสมาคม ประธานอนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ เลขาอนุกรรมการ อนุกรรมการ

ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ครั้งที่4/62เพื่อขอมติ
1.พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติม
2.พิจารณาแผนงานอนุกรรมการจัดงานฝ่ายต่างๆ

ในวันจันทร์ที่ 2 ธ.ค.62
เวลา 14.00 น
ณ ห้องประชุมใหญ่
โรงเรียนวัดสารนารถฯ
โดยพร้อมเพรียงกัน

กรรมการท่านใดไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม เพื่อรักษาองค์ประชุม ขอความกรุณาแจ้งคุณวรรณา เลขาสมาคม เพื่อมอบหมายบุคคลเข้าประชุมแทนด้วย

ขอความกรุณาอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ โปรดประชุมกันเองแล้วนำเสนอมติของคณะอนุกรรมการ นำมติมาเสนอคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบด้วย

ในห้องประชุมจะจัดเก้าอี้ให้อนุกรรมการแต่ละฝ่ายนั่งประชุมกันก่อน แล้วนำเสนอแผนงานต่อที่ประชุม

Date

02 ธ.ค. 2019

Time

14:00 น.

Location

ห้องประชุม อาคาร 9
อาคาร 9