• -

การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

นักเรียนชั้นอนุบาล 

  • รับสมัคร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2559
  • คุณสมบัติ เด็กเกิดปี พ.ศ. 2554 – 2555 ( นับถึง 16 พฤษภาคม 2555 )

นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 1

  • รับสมัคร วันที่ 6-10 มีนาคม 2559
  • คุณสมบัติ เด็กเกิดปี พ.ศ. 2552 – 2553 และเกิดก่อน ปี 2552 ( นับถึง 16 พฤษภาคม 2553 ) หรือ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
“Read More”