กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี2562

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดสารนารถธรรมารามเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย

>> รูปกิจกรรม <<