ทำเนียบผู้บริหาร

1. นายพร  ภิญโญ

2. นายสอด  หวลคิด

3. นายระนอง สิ้นเคราะห์

4. นายไชโย เจริญรวย

5. นายสุวรรณ ซื่อตรง

6. นายบุญมา มุกดาสนิท

7. นายอาจ หิริโอตป์

8. นายสอน ปฏิสังข์

9. ว่าที่ ร.ต.ธงชัย มัญชุนากร

10. นายสำเภา ปรีชา

11. นายพเยาว์ ทิพย์อุทัย

12. นายไสว ใจสะอาด

13. นายพงศ์เทพ บุรารัตน์วงศ์

14. นายสมนึก คงเจริญ

15. นายยรรยง แก่นสาร

16. นางสมพร ตันเงิน

17. นายสาคร เจริญกัลป์

1  พฤษภาคม  2487 – 30 พฤษภาคม  2488

1  มิถุนายน  2488 – 16 ธันวาคม 2490

2  พฤษภาคม  2492 – 23 มิถุนายน  2492

3  กันยายน  2493 – 14 สิงหาคม  2496

17  ธันวาคม  2490 – 1  พฤษภาคม  2492

24  มิถุนายน  2492 – 2 กันยายน  2493

15  สิงหาคม  2496 – 30 เมษายน  2500

13 มิถุนายน  2500 – 30 มิถุนายน  2512

1 กรกฎาคม  2512 – 31 กรกฎาคม 2517

1 พฤศจิกายน 2517 – 1 มีนาคม 2529

24 เมษายน  2529 – 19 กุมภาพันธ์ 2538

20  กุมภาพันธ์  2538 – 1 มิถุนายน  2546

12  พฤศจิกายน  2546 – 30 กันยายน  2553

28  ตุลาคม  2553 – 28  กันยายน 2555

26  ตุลาคม 2555 – 23 กุมภาพันธ์ 2558

1  พฤษภาคม  2558 – 30 กันยายน 2562

7  ตุลาคม  2562  -  ปัจจุบัน