บุคลากร

สาคร เจริญกัลป์
ผู้อำนวยการ
วิสาขะ หน่ายหนีชั่ว
รองผู้อำนวยการ
ภาณุมาศ ไชยเชษฐ์
รองผู้อำนวยการ

บังอร แจ่มกระจ่าง
อ.1
มะลิวัลย์ ทองจันทร์
อ.2/1
ลักษิกา เพียรชอบ
อ.2/2
สายฝน สังข์ยวน
อ.2/3
สุพรรณี ชินอ่อน
อ.3/1
สุวรรณา ประเสริฐศักดิ์
อ.3/2
กันยุมา ตรงชื่น
อ.3/3

กัญนิกา กันเกตุ
ป.1/1
พรปรียา คุ้มหอม
ป.1/2
ชนิดา กระจาย
ป.1/3
กัลยกร ลืมสวัสดิ์
ป.1/4
สุเมธ เสน่ห์
ป.1
ศรีฟ้า สังวาลย์
ป.1
จันทร คุ้มหอม
ป.2/1
วรณัฐชา ไทรม่วง
ป.2/2
ดวงนภา นวลใย
ป.2/3
ดรุณี แสงเพชร
ป.2/4
ศรีนวล ฉลาด
ป.2/5
เฉลิมพันธ์ สีอ่อน
ป.2
ชนัญธิดา ชำปฏิ
ป.2
มารุต มุลสุรินทร์
ป.3/1
วรรญา ฤทธิชัย
ป.3/2
ฐะปะนีย์ ยะระสิทธิ์
ป.3/3
ณิชกานต์ เอกวงษา
ป.3/4
ปิยนุช เพิ่มพระคลัง
ป.3
สุพิชญา ทองดารา
ป.3
ละมัย มุกดาสนิท
ป.4/1
ขวัญพิมพรรณ ลิมป์สภาพกสิผล
ป.4/2
ณฐพล กล้าหาญ
ป.4/3
นพมาศ ใจดี
ป.4/4
ชนัดดา เหมวิรัชชัย
ป.4
กฤษฎา ปัดชา
ป.4
กฤตภาส แก้วสุวรรณ
ป.5/1
จำเนียร ญาณวุฒิ
ป.5/2
สุธิดา สติดี
ป.5/3
วชิราภรณ์ สุขคณา
ป.5/4
สิบเอกหญิงสุดใจ อินพะเนาว์
ป.5
พัชมณ สรรพคุณ
ป.5
จักษวัฏ ปานกลาง
ป.6/1
อัมรินทร์ พานิชการ
ป.6/2
นภัสกร จาทะ
ป.6/3
จินตนา บุญเสริม
ป.6/4
นุสรา สีอ่อน
ป.6
ทัศนี โยธาวงค์
ป.6

BATURINA IULIIA ANDREEVNA
ครูต่างชาติ ภาษาอังกฤษ
ชินกาญจน์ กะวิ
ภาษาจีน

พิมพ์ลดา พิทักษ์ธีรธรรม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
จตุภูมิ เอื้อเฟื้อ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ณรงค์ กาญจนโกศล
นักการภารโรง
สมชาย จันทชาติ
นักการภารโรง
สำเนา ตั้งความเพียร
แม่บ้าน
สุพิศ จันทชาติ
แม่บ้าน
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8 - ผู้เข้าชมวันนี้ : 0