บุคลากร

คณะผู้บริหาร

สาคร เจริญกัลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู
สายฝน สังข์ยวน
ครูประจำชั้น อ.1
กันยุมา ตรงชื่น
ครูประจำชั้น อ.2/1
มะลิวัลย์ ทองจันทร์
ครูประจำชั้น อ.2/2
ลักษิกา เพียรชอบ
ครูประจำชั้น อ.2/3
สุพรรณี ชินอ่อน
ครูประจำชั้น อ.3/1
สุวรรณา ประเสริฐศักดิ์
ครูประจำชั้น อ.3/2
กัลยา นันทนะวานิช
ครูประจำชั้น อ. (พี่เลี้ยงอนุบาล)
กัญนิกา กันเกตุ
ครูประจำชั้น ป.1/1
วรณัฐชา ไทรม่วง
ครูประจำชั้น ป.1/2
ชนิดา กระจาย
ครูประจำชั้น ป.1/3
พรปรียา คุ้มหอม
ครูประจำชั้น ป.1/4
วนิดา ประมวล
ครูประจำชั้น ป.1/5
ศรีฟ้า สังวาลย์
ครูประจำชั้น ป.1 พิเศษ
สุเมธ เสน่ห์
ครูประจำชั้น ป.1 พิเศษ
Coding สารนารถ
จันทร คุ้มหอม
ครูประจำชั้น ป.2/1
ละมัย มุกดาสนิท
ครูประจำชั้น ป.2/2
ดวงนภา ดวงนภา
ครูประจำชั้น ป.2/3
ดรุณี แสงเพชร
ครูประจำชั้น ป.2/4
ชนัญธิดา ชำปฏิ
ครูประจำชั้น ป.2 พิเศษ
นาฏศิลป์สารนารถ
เฉลิมพันธ์ สีอ่อน
ครูประจำชั้น ป.2 พิเศษ
ห้องดนตรีสากล
มารุต มุลสุรินทร์
ครูประจำชั้น ป.3/1
ธีรนาถ สินธุนาวา
ครูประจำชั้น ป.3/2
ฐะปะนีย์ ยะระสิทธิ์
ครูประจำชั้น ป.3/3
ศักดิ์ชัย ฉลาด
ครูประจำชั้น ป.3/4
ปิยนุช เพิ่มพระคลัง
ครูประจำชั้น ป.3 พิเศษ
ชนัดดา เหมวิรัชชัย
ครูประจำชั้น ป.4/1
กฤษฎา ปัดชา
ครูประจำชั้น ป.4/2
ณฐพล กล้าหาญ
ครูประจำชั้น ป.4/3
นพมาศ ใจดี
ครูประจำชั้น ป.4/4
ศรีนวล ฉลาด
ครูประจำชั้น ป.4 พิเศษ
อรุณรุ่ง ธรรมสนิท
ครูประจำชั้น ป.4 พิเศษ
ไพบูลย์ ราษฎร์เจริญ
ครูประจำชั้น ป.5/1
กฤตภาส แก้วสุวรรณ
ครูประจำชั้น ป.5/2
สุธิดา สติดี
ครูประจำชั้น ป.5/3
วชิราภรณ์ สุขคณา
ครูประจำชั้น ป.5/4
พัชมณ สรรพคุณ
ครูประจำชั้น ป.5 พิเศษ
สิบเอกหญิงสุดใจ อินพะเนาว์
ครูประจำชั้น ป.5 พิเศษ
อัมรินทร์ พานิชการ
ครูประจำชั้น ป.6/1
สภานักเรียน
นุสรา พึ่งนุสนธ์
ครูประจำชั้น ป.6/2
นภัสกร จาทะ
ครูประจำชั้น ป.6/3
จักษวัฎ ปานกลาง
ครูประจำชั้น ป.6/4
จินตนา บุญเสริม
ครูประจำชั้น ป.6/5
ทัศนี โยธาวงค์
ครูประจำชั้น ป.6 พิเศษ
Coding สารนารถ

ธุรการ
พิมพ์ลดา พิทักษ์ธีรธรรม
ธุรการ
จตุภูมิ เอื้อเฟื้อ
ธุรการ

นักการ/แม่บ้าน
ณรงค์ กาญจนโกศล
นักการ
สมชาย จันทร์ชาติ
นักการ
สุพิศ จันทร์ชาติ
แม่บ้าน
สำเนา ตั้งความเพียร
แม่บ้าน