ประชุมกรรมการสถานศึกษา

นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารา จัดประชุมกรรมการสถานศึกษา เพื่อปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมภายในของโรงเรียน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

>> รูปกิจกรรม <<