ประเมินครูผู้ช่วย จำนวน 7 ท่าน

นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม และคณะกรรมการประกอบไปด้วย ครูศรีนวล ฉลาด ครูทัศนี โยธาวงค์ และครูจินตนา บุญเสริม ประเมินครูผู้ช่วย จำนวน 7 ท่าน

  1. ครูณฐพล กล้าหาญ
  2. ครูกฤตภาส แก้วสุวรรณ
  3. ครูมะลิวัลย์ ทองจันทร์
  4. ครูชนิดา กระจาย
  5. ครูนุสรา พึ่งนุสนธ์
  6. ครูวชิราภรณ์ สุขคณา
  7. ครูกฤษฎา ปัดชา

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

>> รูปกิจกรรม <<