มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19)

ประกาศโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19)

เนื่องด้วยสถานการณ์ ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19) กำลังทวี ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยพบการติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลกกว่า 34 ประเทศ และมีการแพร่กระจาย จากคนสู่คนภายในหลายประเทศแล้ว ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19) เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันการระบาดการแพร่กระจายของเชื้ออย่างรวดเร็ว

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จึงได้ออกประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19)  เพื่อให้สอดกับรับกับมาตรการและ กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

  1. ให้บุคลากรในสังกัด ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลีกเลี่ยงและการเดินทางไปยังต่างประเทศและเขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
  2. บุคลากรในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ที่เดินทางกลับมายังประเทศและเขตบริการพิเศษที่มีความเสี่ยง หรือ มีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามข้อ 1 ต้องเข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรค  ในกรณีที่พบว่ามีไข้หรือมีอาการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค  ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำทางการแพทย์ และให้หยุดงาน/เรียน เป็นเวลา 14 วัน  สำหรับผู้ที่ไม่มีไข้ หรือไม่มีอาการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด และหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม และสัมมนาใดๆ เป็นเวลา 14 วัน หลังจากกลับถึงประเทศไทย หรือใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์และประชุมออนไลน์แทน
  3. บุคลากรในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ที่มีไข้หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ และพบว่ามีความเสี่ยงโดยการใกล้ชิด หรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ จากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค หรือกับบุคคลที่มีความเสี่ยงให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อได้ต่อไป
  4. ให้บุคลากรในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ดูแลสุขภาพส่วนบุคคลด้วยการหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตาจมูกปากโดยไม่จำเป็นสวมใส่หน้ากากอนามัยที่สะอาดเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากผู้ที่มีอาการไอจามต้องใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
  5. เพิ่มการดูแลสุขภาพอนามัยด้านสถานที่ อาทิ การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นทางเดินเข้า-ออก อาคารห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตรวจเช็คทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น ราวบันได ที่จับหรือลูกบิดประตู/อาคาร จัดให้มีบริเวณเจลล้างมือโดยเฉพาะจุดที่มีการ เข้า-ออกอาคาร ห้องประชุม และโรงอาหาร เพื่อความถี่ในการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้ เกี่ยวกับการแพร่ระบาดและการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค เป็นต้น
  6. หลีกเลี่ยงกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา การสัมมนาใดๆที่มีบุคลากรจากเขตที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้าร่วมออกไปก่อน
  7. ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมชุมนุมต่างๆที่มีผู้คนเป็นจำนวนมาก
  8. กรณีห้องเรียนที่ติดเครื่องปรับอากาศหากพบนักเรียนป่วย เป็นไข้ ให้งดใช้เครื่องปรับอากาศและเปิดประตูหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท
  9. ทางโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จะติดต่อขอความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อคัดกรองโรคและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติ โดยด่วน เพื่อร่วมกันควบคุมสถานการณ์นี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน