รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนในช่วง COVID-19 ภาคเรียนที่ 2/2563

การเตรียมความพร้อมของห้องเรียน

 • จัดโต๊ะเรียนห่างกัน 1-2 เมตร
 • แบ่งนักเรียนออกเป็นห้องละ ไม่เกิน 25 คน
 • นักเรียนและครูใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • ทำความสะอาดฉีดแอลกอฮอล์ทุกๆ 2 ชม.
 • นักเรียนต้องเตรียมผ้าคนละ 1 ผืน เพื่อทำความสะอาดโต๊ะของตัวเอง
 • นักเรียนห้ามยืมของใช้ซึ่งกันและกัน
 • นักเรียนเตรียมแก้วน้ำ+แปรงสีฟัน ของตัวเอง (ห้ามยืมแก้วน้ำ)

การแต่งกายของนักเรียน

 • วันจันทร์ โปโลเหลือง
 • วันพฤหัสบดี ลูกเสือ-เนตรนารี
 • วันเรียน พลศึกษา เสื้อกีฬาสี
 • มาตรการและแนวทางในการดูแลด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

การเลือกใช้รูปแบบการเรียนการสอน

 • เน้นสอนวิชาหลัก 5 วิชา (ไทย, คณิต, วิทย์, อังกฤษ, สังคม)
 • ศิลปะ, ดนตรี, นาฏศิลป์ ใบความรู้และใบงาน
 • มาตรการและแนวทางในการดูแลด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
 • นักเรียนเข้าแถวตามจุดที่กำหนด ก่อนเดินเข้าอาคารเรียน (ผู้ปกครองด้วย)
 • ครูหน้าประตูโรงเรียนตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
 • หากนักเรียนมีไข้ มีน้ำมูก ครูติดต่อผู้ปกครองรับกลับบ้าน
 • ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.6 เข้าแถวตามโต๊ะในห้องเรียน ป.5 เข้าแถวใต้ถุนอาคาร 10
 • ทำความสะอาดห้องเรียน ทั้งก่อนเรียน , พักกลางวันและหลังเลิกเรียน พร้อมมีการบันทึกข้อมูล
 • เมื่อทำความสะอาดหลังเลิกเรียนแล้วไม่อนุญาตให้ขึ้นอาคารเรียน

การรับประทานอาหารกลางวัน

 • นักเรียนชั้น ป.1 ป.2 และ ป.3 รับประทานอาหารเวลา 11.00-11.30 น.
 • นักเรียนชั้น ป.1 ทานอาหารใต้ถุนอาคาร 10 , ป.2 และ ป.3 ทานอาหารที่โรงอาหาร
 • นักเรียนชั้น ป.4 ป.5 และ ป.6 รับประทานอาหารเวลา 11.30-12.00 น.
 • นักเรียนชั้น ป.5 ทานอาหารใต้ถุนอาหาร 10 , ป.4 และ ป.6 ทานอาหารที่โรงอาหาร
 • โต๊ะอาหารของนักเรียนมีพลาสติกใสกั้น
 • แม่ครัว ผู้ช่วยแม่ครัวต้องใส่หน้ากาก ใส่ถุงมือ และหมวก ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน
 • มีการคัดแยกขยะอย่างชัดเจน เช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง และกำจัดหลังเลิกเรียนในทุกๆ วัน
 • ทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ ทั้งก่อนและหลัง

นักเรียนปฐมวัย (อนุบาล)

 • ให้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านหลังจากทานข้าวกลางวัน ประมาณ 12.00 น.
 • ไม่มีการนอนกลางวันที่โรงเรียน

การเข้าแถวกลับบ้าน

 • นักเรียนที่รอผู้ปกครองมารับให้รอที่โรงอาหารและใต้ถุนอาคาร 10 เท่านั้น โดยมีครูคอยดูแลจนกว่านักเรียนคนสุดท้ายกลับบ้าน
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 940 - ผู้เข้าชมวันนี้ : 6