รายการคุยหลังข่าว การเรียนการสอน Coding ภาษาและโรงเรียนคุณธรรม

ช่อง NBT รายการคุยหลังข่าว การเรียนการสอน Coding ภาษา และโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัยผู้เรียน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้านภาษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดี ให้เท่าทันสื่อการสอนทุกระดับชั้น โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จ.ระยอง ผอ.สาคร เจริญกัลป์ และคณะครู