ร่วมจัดนิทรรศการวิชาวิทยาการคำนวณ เขต ตรวจราชที่ 9

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาการนำนโยบายสู่การปฏิบัติกับการพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และร่วมต้อนรับ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพิเศษภาคตะวันออก กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานเด่นของสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

>> รูปกิจกรรม <<