ลูกเสือ-เนตรนารี ป.5

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรม เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนจำนวน 134 คน เพื่อฝึกทักษะด้านลูกเสือ-เนตรนารี ณ วัดสารนารถ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

>> รูปกิจกรรม <<