สถาบันพระปกเกล้าเข้าศึกษาดูงาน กิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต

สถาบันพระปกเกล้าเข้าศึกษาดูงาน กิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต , โรงเรียนคุณธรรม ,หลักสูตรต้านทุจริต และวิทยาการคำนวณ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562

>> รูปกิจกรรม <<