สมาคมผู้บริหารอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 คณะสมาคมผู้บริหารอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ในเรื่องโรงเรียนคุณธรรม หลักสูตรต้านทุจริต และการเรียนการสอนในวิชาวิทยาการคำนวณ

>> รูปกิจกรรม <<