การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน มุ่งปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักยอมรับเสียงข้างมาก และรับฟังเสียงข้างน้อย 1 สิทธิ 1 เสียง เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนมาขับเคลื่อนกิจการของนักเรียนในโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียนชุดเก่าที่ดำเนินกิจกรรมอย่างโปร่งใสจนสำเร็จไปได้ด้วยดี

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 193 - ผู้เข้าชมวันนี้ : 1