English Camp (ห้องเรียนพิเศษ)

สาระภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม English Camp (ห้องเรียนพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อมุ่งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤ พัฒนาและยกระดับความรู้ของผู้เรียน ในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ เสริมความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ  และทำให้ผู้เรียนรักภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น สอดแทรกกิจกรรมเรียนรู้การทำงานเป็นทีม ผ่านการร่วมทำกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของผู้เรียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  สอดแทรกกิจกรรมที่กระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเป้าหมายเดียวกัน ระยะเวลา 1 วัน โดยแบ่งเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ และเกมทางภาษาอีกมากมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนที่ให้การตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่  และนักเรียนได้รับความสนุกสนานพร้อมกับได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารทางภาษาอย่างสนุกสนาน

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 451 - ผู้เข้าชมวันนี้ : 1