สำรวจอุปกรณ์ในการจัดการเรียนทางไกล(ออนไลน์)

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน COVID19 ทางโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามจึงขอสำรวจอุปกรณ์ในการจัดการเรียนทางไกล(ออนไลน์) ของบ้านนักเรียนทุกระดับชั้นเรียน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น
https://forms.gle/CkjiKc4qDoR9jTNp9