แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 5 ท่าน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

  1. ผอ.สมพร ตันเงิน
  2. ครูณรงค์ อนุกูลวงษ์
  3. ครูลดาวัลย์ ใจวงษ์
  4. ครูธารทิพย์ มาฆะสิทธิ์
  5. ครูวันเพ็ญ ศิริแพทย์

ณ หอประชุมอาคาร 9 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
>> ภาพกิจกรรม <<