โครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย 62

เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ได้จัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย “เพราะทุกสิ่ง ไม่หยุดนิ่ง” ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1-3

>> ภาพกิจกรรม <<