อุ่นใจไซเบอร์ สำหรับประชาชนทั่วไป

การรู้การสื่อสารเป็นรากฐานสำหรับการคิด การจัดการ ในสังคมเครือข่ายทุกวันนี้จำเป็นต้องรู้และเข้าใจการป้องกันภัยไซเบอร์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ส่งเสริมทักษะผู้ปกครอง เรียนรู้ด้านดิจิทัล สื่อการเรียนรู้สำหรับประชาชนทั่วไป (Advanced Level) https://learndiaunjaicyber.ais.co.th/learning-path/10/