English Camp For Special Class
English Camp For Special Class

กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ English Camp For Special Class ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยนำทีมงานจาก Focus English Center ...

การจัดเรียนรู้ประวัติศาสต์
การจัดเรียนรู้ประวัติศาสต์

มอบหมายครูจีรายุทธ ดีมาก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม แก่ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ ...

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ...

ลูกเสือ–เนตรนารี ป.4-ป.5
ลูกเสือ–เนตรนารี ป.4-ป.5

ลูกเสือ–เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ...

นิเทศอาสา โรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์
นิเทศอาสา โรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์

การดำเนินการเกี่ยวกับโครงงานคุณธรรมและแนะแนวนางในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ...

previous arrow
next arrow

สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง

ด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

นวัตกรรมต้นแบบ

ตัวอย่างไอคอนเพื่อนำเสนอจุดเด่นองค์กร

ได้รับการรับรองจากสถาบัน

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

สำหรับผู้ใช้งานทุกระดับ

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

เสริมสร้างสมรรถนะ

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

ดีไซน์ในทุกรายละเอียด

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

อัตลักษณ์ทางชีวภาพ

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

พลวัตแห่งการเติบโต

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

สังกัดนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

ตั้งอยู่เลขที่ 38 ซอยสารนารถ ถนนสุขุมวิท ตำบลทางเกวียน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110

03-867-1193