รับรางวัล “กิจกรรมสุข Cool! กับครูภาษาอังกฤษ”
รับรางวัล “กิจกรรมสุข Cool! กับครูภาษาอังกฤษ”

ครูกฤตภาส แก้วสุวรรณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “กิจกรรมสุข Cool! กับครูภาษาอังกฤษ” ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ...

รับ สพป.ปทุมธานี 2 และคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
รับ สพป.ปทุมธานี 2 และคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

ต้อนรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ในการเข้า ...

คณะศึกษาดูงานโรงเรียนวัดบึงทองหลาง
คณะศึกษาดูงานโรงเรียนวัดบึงทองหลาง

รับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) ด้านการบริหารจัดการงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริต ...

นิเทศบ้านนักวิทย์น้อย,วิทยาการคำนวณ
นิเทศบ้านนักวิทย์น้อย,วิทยาการคำนวณ

ศน.จิราภรณ์ ชุมพล ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต 2 ติดตามผลการ ...

พัฒนาศักยภาพครูแกนนำ
พัฒนาศักยภาพครูแกนนำ การนำผลการประเมินระดับชาติ

ครูอัมรินทร์ พานิชการ และครูปิยนุช เพิ่มคลัง เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ ขับเคลื่อนการนำผลการประเมินระดับชาติ RT ,NT ,O-NET ...

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทองหลาง-บางอ้อ-อาษา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทองหลาง-บางอ้อ-อาษา

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทองหลาง-บางอ้อ-อาษา สพป.นครนายก เข้าชมการบริหารจัดการงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริต ...

previous arrow
next arrow

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
ได้ผ่านมาตรฐาน การประเมินสถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

กิจกรรมโรงเรียน

คณะศึกษาดูงาน

สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง

ด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

พัฒนาผู้เรียน

ผู้บริหารและครู

นวัตกรรมต้นแบบ

ตัวอย่างไอคอนเพื่อนำเสนอจุดเด่นองค์กร

ได้รับการรับรองจากสถาบัน

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

สำหรับผู้ใช้งานทุกระดับ

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

เสริมสร้างสมรรถนะ

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

ดีไซน์ในทุกรายละเอียด

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

อัตลักษณ์ทางชีวภาพ

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

พลวัตแห่งการเติบโต

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

สังกัดนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

ตั้งอยู่เลขที่ 38 ซอยสารนารถ ถนนสุขุมวิท ตำบลทางเกวียน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110

03-867-1193
สนทนากับโรงเรียน