ส่งเสริมภาพลักษณ์ ถุงยางอนามัย
ส่งเสริมภาพลักษณ์ ถุงยางอนามัย

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health foundation) เข้าจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวก ...

กิจกรรมวันตรุษจีน
กิจกรรมวันตรุษจีน

ผู้บริหารและคณะครู ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนขึ้น เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายทราบถึงวัตถุประสงค์ ...

เข้าชม เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านมกุฎเมืองฯ
เข้าชม เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านมกุฎเมืองฯ

นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าชมงาน "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านมกุฎเมืองฯ" ...

วันครู ประจำปี 2566
วันครู ประจำปี 2566

ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี...

ค่ายบูรณาการวันเด็ก ประจำปี 2566
ค่ายบูรณาการวันเด็ก ประจำปี 2566

เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ทราบถึง ความสำคัญ ของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิด ความภาคภูมิใจ และรู้ถึงคุณค่าของตนเองยิ่งขึ้น...

กีฬาสี "สารนารถฯเกมส์" 2565
กีฬาสี "สารนารถฯเกมส์" 2565

เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักฬา มีความสามามัคดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ...

previous arrow
next arrow

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
ได้ผ่านมาตรฐาน การประเมินสถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

กิจกรรมโรงเรียน

คณะศึกษาดูงาน

สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง

ด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

พัฒนาผู้เรียน

ผู้บริหารและครู

นวัตกรรมต้นแบบ

ตัวอย่างไอคอนเพื่อนำเสนอจุดเด่นองค์กร

ได้รับการรับรองจากสถาบัน

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

สำหรับผู้ใช้งานทุกระดับ

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

เสริมสร้างสมรรถนะ

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

ดีไซน์ในทุกรายละเอียด

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

อัตลักษณ์ทางชีวภาพ

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

พลวัตแห่งการเติบโต

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

สังกัดนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

ตั้งอยู่เลขที่ 38 ซอยสารนารถ ถนนสุขุมวิท ตำบลทางเกวียน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110

03-867-1193
สนทนากับโรงเรียน