แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(O10) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564

(O11) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายภาค

(O12) รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

(O13) คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

(O14) คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ

(O15) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

(O16) รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

(O17) E-Service

(O34) เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร

(O35) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

(O36) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

(O37) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

(O38) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

(O39) แผนป้องกันการทุจริตประจำปี

(O40) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส

(O41) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

(O42) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

(O43) การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน