แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(O10) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564

(O11) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายภาค

(O12) รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

(O13) คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

(O14) คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ

(O15) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

(O16) รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

(O17) E-Service

(O29) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

(O30) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

(O31) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

(O32) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

(O33) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

(O34) เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร

(O35) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

(O36) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

(O37) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

(O38) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

(O39) แผนป้องกันการทุจริตประจำปี

(O40) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส

(O41) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

(O42) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

(O43) การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน