• https://www.saranart.ac.th/ประกาศผลการเรียน
    ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ (ระดับประถมศึกษา 1-6) ภาคเรียนที่ 2/2563 ใช้ google chrome ในการเปิดตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ นักเรียนที่ติด 0 , ร เกรดเฉลี่ยรวมจะไม่ถูกนำมาคิด ทำให้มีเกรดเฉลี่ยรวมสูง นักเรียนต้องมาแก้ 0 ,ร จะเป็นเกรดเฉลี่ยจริงที่ถูกต้อง(ในช่วงเปิดภาคเรียน)ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ไม่ใช่ตัวจริง เอกสารตัวจริง รร จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  • https://www.saranart.ac.th/st64.html
    ระบบตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามวิธีการค้นหาข้อมูลใส่หมายเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนจำนวน 13 หลักรอสักครู่ ระบบจะแสดงข้อมูลโดยอัตโนมัต พร้อมแจ้ง Line ประจำห้องเรียน
  • https://moesafetycenter.com
    ระบบแจ้งเหตุ สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาไทยอบอุ่น ศูนย์ดูแลความปลอดภัยในทุกมิติ ครอบคลุมถึงความปลอดภัย ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ทั้งร่างกายและจิตใจ