คณะศึกษา, วิทยาการคํานวณ, โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนธนาคาร

คณะศึกษาดูงานโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

สภานักเรียน, เลือกตั้ง

เลือกตั้งสภานักเรียน

1237