รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 2545

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 2551 และฉบับที่ 3 2553

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรายมาตรา ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 (ปรับปรุงข้อมูล ณ 14 ต.ค. 62)

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 2553

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 1 2542

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 2562

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545