การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้ยึดถือการปฏิบัติตนตามแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงให้ทราบถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา