เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ

  1. ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  2. การบริหารงาน ได้แก่ แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ
  3. การบริหารเงินงบประมาณได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีและการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  4. การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการเปิดโอกาสให้ เกิดการมีส่วนร่วม

ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส ในการบริหารงานและการดําเนินงานของโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

O10 - แผนดําเนินงานประจําปี
O11 - รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปี รอบ 6 เดือน
O12 - รายงานผลการดําเนินงานประจําปี
O13 - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 - รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 - E–Service

O18 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
O19 - รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี รอบ 6 เดือน
O20 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
O21 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 - ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี

O34 - เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
O35 - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การดำเนินการโรงเรียนสุจริต
โครงงานโรงเรียนคุณธรรม
O36 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี
O37 - การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
O39 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 - รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปีรอบ 6 เดือน
O41 - รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี

O42 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 - การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในโรงเรียน