ข้อมูลสาธารณะ 2565 (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ

  1. ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  2. การบริหารงาน ได้แก่ แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ
  3. การบริหารเงินงบประมาณได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีและการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  4. การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการเปิดโอกาสให้ เกิดการมีส่วนร่วม

ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส ในการบริหารงานและการดําเนินงานของโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

O10 แผนดําเนินงานประจําปี

O11 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปี รอบ 6 เดือน

O12 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17 E–Service

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี

O19 รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี รอบ 6 เดือน

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O34 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี

O37 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปีรอบ 6 เดือน

O41 รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในโรงเรียน

สนทนากับโรงเรียน