เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 7 ประเด็น คือ

  1. ข้อมูลพื้นฐาน
  2. การบริหารงาน
  3. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  5. การส่งเสริมความโปร่งใส
  6. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  7. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส ในการบริหารงานและการดําเนินงานของโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

🔖  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
🔖  ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
🔖  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ รายเดือน
🔖  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี

🗞️  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
🗞️  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
🗞️  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
🗞️  การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
🗞️  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
🗞️  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
🗞️  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
🗞️  รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี

✏️  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
✏️  การขับเคลื่อนจริยธรรม
✏️  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ