ลำดับชื่อ สกุลตำแหน่ง
1นายจรัญ ความเพียรประธานกรรมการสถานศึกษา
2นายศุภพงศ์ คล้ายคลึงกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
3สิบเอกหญิงสุดใจ อินพะเนาว์กรรมการผู้แทนครู
4นางราตรี ชูผกากรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
5นายสันติชัย ตังสวานิชกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6นายเกรียงไกร กิตติไพศาลศิลป์กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7พระกันต์ธีร์ ธีรวํโส พงษ์เจริญกรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
8นางสาวเฉลา ถนอมวงศ์กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
9นางสุนทรี โตวิวัธกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10นางกนกวรรณ เบญจาทิกุลกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11นายสุวิทย์ เทียนธนานุรักษ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12นายจตุรงค์ วงศ์โภคินกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13นางสาวทิพวรรณ สุสิวงศ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14นายณรงค์ อนุกูลวงษ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15นายสาคร เจริญกัลป์กรรมการและเลขานุการ