บุคคลผู้ใดมีความประสงค์ต้องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ สอบถามการเสนอความคิดเห็น

แจ้งเรื่องร้องเรียน/สอบถามการเสนอความคิดเห็น

    แจ้งเรื่องร้องเรียน/สอบถามการเสนอความคิดเห็น

    โปรดแจ้งชื่อ นามสกุล และที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริงเนื่องจากปัญหาต่าง ๆ ที่ท่านสอบถามหรือร้องเรียน ร้องทุกข์มามีผลกระทบกับโรงเรียนหรือบุคลากรของโรงเรียน หากไม่สามารถติดต่อกลับได้เรื่องนั้น ๆ อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา