ลำดับชื่อ สกุลระยะเวลา
1นายพร  ภิญโญ1  พฤษภาคม  2487 – 30 พฤษภาคม  2488
2นายสอด  หวลคิด1  มิถุนายน  2488 – 16 ธันวาคม 2490
3นายระนอง สิ้นเคราะห์2  พฤษภาคม  2492 – 23 มิถุนายน  2492
4นายไชโย เจริญรวย3  กันยายน  2493 – 14 สิงหาคม  2496
5นายสุวรรณ ซื่อตรง17  ธันวาคม  2490 – 1  พฤษภาคม  2492
6นายบุญมา มุกดาสนิท24  มิถุนายน  2492 – 2 กันยายน  2493
7นายอาจ หิริโอตป์15  สิงหาคม  2496 – 30 เมษายน  2500
8นายสอน ปฏิสังข์13 มิถุนายน  2500 – 30 มิถุนายน  2512
9ว่าที่ ร.ต.ธงชัย มัญชุนากร1 กรกฎาคม  2512 – 31 กรกฎาคม 2517
10นายสำเภา ปรีชา1 พฤศจิกายน 2517 – 1 มีนาคม 2529
11นายพเยาว์ ทิพย์อุทัย24 เมษายน  2529 – 19 กุมภาพันธ์ 2538
12นายไสว ใจสะอาด20  กุมภาพันธ์  2538 – 1 มิถุนายน  2546
13นายพงศ์เทพ บุรารัตน์วงศ์12  พฤศจิกายน  2546 – 30 กันยายน  2553
14นายสมนึก คงเจริญ28  ตุลาคม  2553 – 28  กันยายน 2555
15นายยรรยง แก่นสาร26  ตุลาคม 2555 – 23 กุมภาพันธ์ 2558
16นางสมพร ตันเงิน1  พฤษภาคม  2558 – 30 กันยายน 2562
17นายสาคร เจริญกัลป์7  ตุลาคม  2562  –  ปัจจุบัน