บุคลากร

สาคร เจริญกัลป์
ผู้อำนวยการ
วิสาขะ หน่ายหนีชั่ว
รองผู้อำนวยการ
ภาณุมาศ ไชยเชษฐ์
รองผู้อำนวยการ

บังอร แจ่มกระจ่าง
ครูประจำชั้น อ.1
มะลิวัลย์ ทองจันทร์
ครูประจำชั้น อ.2/1
สุพัตรา บุญจำเนียร
ครูประจำชั้น อ.2/2
วิชุดา เกิดไกล
ครูประจำชั้น อ.2/3
สุพรรณี ชินอ่อน
ครูประจำชั้น อ.3/1
สุวรรณา ประเสริฐศักดิ์
ครูประจำชั้น อ.3/2
กันยุมา ตรงชื่น
ครูประจำชั้น อ.3/3
กัลยา นันทนะวานิช
ครูพิเศษ อนุบาล

ศิวนาถ บุตรวงษ์
ครูประจำชั้น ป.1/1
พรปรียา คุ้มหอม
ครูประจำชั้น ป.1/2
ชนิดา กระจาย
ครูประจำชั้น ป.1/3
ดลพร ศรีครินทร์
ครูประจำชั้น ป.1/4
กัญนิกา กันเกตุ
ครูประจำชั้น ป.1/5
สุเมธ เสน่ห์
ครูพิเศษ ป.1
ศรีฟ้า สังวาลย์
ครูพิเศษ ป.1
วรณัฐชา ไทรม่วง
ครูประจำชั้น ป.2/1
ดวงนภา นวลใย
ครูประจำชั้น ป.2/2
สุริยา บุตรทศ
ครูประจำชั้น ป.2/3
ศรีนวล ฉลาด
ครูประจำชั้น ป.2/4
พัชมณ สรรพคุณ
ครูพิเศษ ป.2
เฉลิมพันธ์ สีอ่อน
ครูพิเศษ ป.2
ปิยนุช เพิ่มพระคลัง
ครูประจำชั้น ป.3/1
กัลยณัฏฐ์ สุวรรณโชติ
ครูประจำชั้น ป.3/2
วรรญา ฤทธิชัย
ครูประจำชั้น ป.3/3
เจษฎา ดูมา
ครูประจำชั้น ป.3/4
สุพิชญา ทองดารา
ครูพิเศษ ป.3
เบญจมาภรณ์ อินทร์อ่อน
ครูพิเศษ ป.3
ละมัย มุกดาสนิท
ครูประจำชั้น ป.4/1
ขวัญพิมพรรณ ลิมป์สภาพกสิผล
ครูประจำชั้น ป.4/2
สุพัสรินทร์ นิตยสกุล
ครูประจำชั้น ป.4/3
ณิชกานต์ เอกวงษา
ครูประจำชั้น ป.4/4
ทักษิณ คาโส
ครูประจำชั้น ป.4/5
กฤษฎา ปัดชา
ครูพิเศษ ป.4
จตุภูมิ เอื้อเฟื้อ
ครูพิเศษ ป.4
กฤตภาส แก้วสุวรรณ
ครูประจำชั้น ป.5/1
จำเนียร ญาณวุฒิ
ครูประจำชั้น ป.5/2
สุธิดา สติดี
ครูประจำชั้น ป.5/3
ฐะปะนีย ยะระสิทธิ์
ครูประจำชั้น ป.5/4
สิบเอกหญิงสุดใจ อินพะเนาว์
ครูพิเศษ ป.5
จีรายุทธ ดีมาก
ครูพิเศษ ป.5
จินตนา บุญเสริม
ครูประจำชั้น ป.6/1
อัมรินทร์ พานิชการ
ครูประจำชั้น ป.6/2
นภัสกร จาทะ
ครูประจำชั้น ป.6/3
นุสรา สีอ่อน
ครูประจำชั้น ป.6/4
จักษวัฏ ปานกลาง
ครูพิเศษ ป.6
ทัศนี โยธาวงค์
ครูพิเศษ ป.6

ณรงค์ อนุกูลวงษ์
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชินกาญจน์ กะวิ
ภาษาจีน
Sharon Kanobvurunga
ครูต่างชาติ ภาษาอังกฤษ

ปณิตา ศรีจันทร์
นักศึกษาฝึกสอน
ภัทรชัย มุกดาสนิท
นักศึกษาฝึกสอน
วิจิตรา งามสม
นักศึกษาฝึกสอน
ศิริพร บุญมาน้อย
นักศึกษาฝึกสอน
สิริลักษณ์ ประเสริฐล้ำ
นักศึกษาฝึกสอน
สุพรรษา จันทงาม
นักศึกษาฝึกสอน
อุมาพร เเซ่น้า
นักศึกษาฝึกสอน
เบญญาภา มานะเพียร
นักศึกษาฝึกสอน
พิมพ์ลภัส อุทก
นักศึกษาฝึกสอน
สุชาดา นพกิจ
นักศึกษาฝึกสอน
อธิราช สุดประเสริฐ
นักศึกษาฝึกสอน

พิมพ์ลดา พิทักษ์ธีรธรรม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ณรงค์ กาญจนโกศล
นักการภารโรง
สมชาย จันทชาติ
นักการภารโรง
สุนิสา วงศา
แม่บ้าน (อนุบาล)
รักษ์สกุล บุญสมบูรณ์
แม่บ้าน
สุพิศ จันทชาติ
แม่บ้าน
แชร์หน้านี้
สนทนากับโรงเรียน