สาคร เจริญกัลป์
ผู้อำนวยการ
วิสาขะ หน่ายหนีชั่ว
รองผู้อำนวยการ
ภาณุมาศ ไชยเชษฐ์
รองผู้อำนวยการ

บังอร แจ่มกระจ่าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1
มะลิวัลย์ ทองจันทร์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
ลักษิกา เพียรชอบ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
สายฝน สังข์ยวน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3
สุพรรณี ชินอ่อน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
สุวรรณา ประเสริฐศักดิ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
กันยุมา ตรงชื่น
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3
กัลยา นันทนะวานิช
ครูพิเศษ อนุบาล

กัญนิกา กันเกตุ
ครูประจำชั้น ประถม 1/1
พรปรียา คุ้มหอม
ครูประจำชั้น ประถม 1/2
ชนิดา กระจาย
ครูประจำชั้น ประถม 1/3
กัลยกร ลืมสวัสดิ์
ครูประจำชั้น ประถม 1/4
สุเมธ เสน่ห์
ครูพิเศษ ประถม 1
ศรีฟ้า สังวาลย์
ครูพิเศษ ประถม 1
วรณัฐชา ไทรม่วง
ครูประจำชั้น ประถม 2/1
ดวงนภา นวลใย
ครูประจำชั้น ประถม 2/2
ศิวนาถ บุตรวงษ์
ครูประจำชั้น ประถม 2/3
ศรีนวล ฉลาด
ครูประจำชั้น ประถม 2/4
เฉลิมพันธ์ สีอ่อน
ครูพิเศษ ประถม 2
ชนัญธิดา ชำปฏิ
ครูพิเศษ ประถม 2
มารุต มุลสุรินทร์
ครูประจำชั้น ประถม 3/1
กัลยณัฏฐ์ สุวรรณโชติ
ครูประจำชั้น ประถม 3/2
วรรญา ฤทธิชัย
ครูประจำชั้น ประถม 3/3
สุพิชญา ทองดารา
ครูประจำชั้น ประถม 3/4
ณิชกานต์ เอกวงษา
ครูประจำชั้น ประถม 3/5
ปิยนุช เพิ่มพระคลัง
ครูพิเศษ ประถม 3
ละมัย มุกดาสนิท
ครูประจำชั้น ประถม 4/1
ขวัญพิมพรรณ ลิมป์สภาพกสิผล
ครูประจำชั้น ประถม 4/2
ณฐพล กล้าหาญ
ครูประจำชั้น ประถม 4/3
วชิราภรณ์ สุขคณา
ครูประจำชั้น ประถม 4/4
กฤษฎา ปัดชา
ครูพิเศษ ประถม 4
ชนัดดา เหมวิรัชชัย
ครูพิเศษ ประถม 4
กฤตภาส แก้วสุวรรณ
ครูประจำชั้น ประถม 5/1
จำเนียร ญาณวุฒิ
ครูประจำชั้น ประถม 5/2
สุธิดา สติดี
ครูประจำชั้น ประถม 5/3
ฐะปะนีย ยะระสิทธิ์
ครูประจำชั้น ประถม 5/4
พัชมณ สรรพคุณ
ครูพิเศษ ประถม 5
สิบเอกหญิงสุดใจ อินพะเนาว์
ครูพิเศษ ประถม 5
จักษวัฏ ปานกลาง
ครูประจำชั้น ประถม 6/1
อัมรินทร์ พานิชการ
ครูประจำชั้น ประถม 6/2
นภัสกร จาทะ
ครูประจำชั้น ประถม 6/3
จินตนา บุญเสริม
ครูประจำชั้น ประถม 6/4
จตุภูมิ เอื้อเฟื้อ
ครูพิเศษ ประถม 6
นุสรา สีอ่อน
ครูพิเศษ ประถม 6
จีรายุทธ ดีมาก
ครูพิเศษ ประถม 6
ทัศนี โยธาวงค์
ครูพิเศษ ประถม 6

ชินกาญจน์ กะวิ
ภาษาจีน
Sharon Kanobvurunga
ครูต่างชาติ ภาษาอังกฤษ

พิมพ์ลดา พิทักษ์ธีรธรรม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ณรงค์ กาญจนโกศล
นักการภารโรง
สมชาย จันทชาติ
นักการภารโรง
สำเนา ตั้งความเพียร
แม่บ้าน
สุพิศ จันทชาติ
แม่บ้าน