บุคลากร

ผู้บริหาร

สาคร เจริญกัลป์
ผู้อำนวยการ
วิสาขะ หน่ายหนีชั่ว
รองผู้อำนวยการ
ภาณุมาศ ไชยเชษฐ์
รองผู้อำนวยการ

ครูอนุบาล

สุพัตรา บุญจำเนียร
ครูประจำชั้น อ.1
มะลิวัลย์ ทองจันทร์
ครูประจำชั้น อ.2/1
กันยุมา ตรงชื่น
ครูประจำชั้น อ.2/2
วิชุดา เกิดไกล
ครูประจำชั้น อ.2/3
รุ่งอรุณ ห้วยโหงทอง
ครูประจำชั้น อ.3/1
สุวรรณา ประเสริฐศักดิ์
ครูประจำชั้น อ.3/2
ศิริขวัญ จันทร์หอม
ครูประจำชั้น อ.3/3
กัลยา นันทนะวานิช
ครูพิเศษ อนุบาล

ประถม

ดาริกา สมนึก
ครูประจำชั้น ป.1/1
พรปรียา คุ้มหอม
ครูประจำชั้น ป.1/2
ชนิดา กระจาย
ครูประจำชั้น ป.1/3
ศรีฟ้า สังวาลย์
ครูประจำชั้น ป.1/4
ศิวนาถ บุตรวงษ์
ครูพิเศษ ป.1
มาริสา แจ้งศรีสุข
ครูประจำชั้น ป.2/1
ดวงนภา นวลใย
ครูประจำชั้น ป.2/2
ดลพร ศรีครินทร์
ครูประจำชั้น ป.2/3
พัชมณ สรรพคุณ
ครูประจำชั้น ป.2/4
ศรีนวล ฉลาด
ครูประจำชั้น ป.2/5
สุเมธ เสน่ห์
ครูพิเศษ ป.2
เฉลิมพันธ์ สีอ่อน
ครูพิเศษ ป.2
ปิยนุช เพิ่มพระคลัง
ครูประจำชั้น ป.3/1
กัลยณัฏฐ์ สุวรรณโชติ
ครูประจำชั้น ป.3/2
วรรญา ฤทธิชัย
ครูประจำชั้น ป.3/3
เจษฎา ดูมา
ครูประจำชั้น ป.3/4
เบญจมาภรณ์ อินทร์อ่อน
ครูพิเศษ ป.3
ละมัย มุกดาสนิท
ครูประจำชั้น ป.4/1
สุพัสรินทร์ นิตยสกุล
ครูประจำชั้น ป.4/2
ทักษิณ คาโส
ครูประจำชั้น ป.4/3
ณิชกานต์ เอกวงษา
ครูประจำชั้น ป.4/4
กฤษฎา ปัดชา
ครูพิเศษ ป.4
ขวัญพิมพรรณ ลิมป์สภาพกสิผล
ครูประจำชั้น ป.5/1
ทัศนี โยธาวงค์
ครูประจำชั้น ป.5/2
สุธิดา สติดี
ครูประจำชั้น ป.5/3
อรพรรณ ทับทิม
ครูประจำชั้น ป.5/4
จีรายุทธ ดีมาก
ครูประจำชั้น ป.5/5
สิบเอกหญิงสุดใจ อินพะเนาว์
ครูพิเศษ ป.5
จำเนียร ญาณวุฒิ
ครูพิเศษ ป.5
กฤตภาส แก้วสุวรรณ
ครูประจำชั้น ป.6/1
อัมรินทร์ พานิชการ
ครูประจำชั้น ป.6/2
สุริยา บุตรทศ
ครูประจำชั้น ป.6/3
นุสรา สีอ่อน
ครูประจำชั้น ป.6/4
จินตนา บุญเสริม
ครูพิเศษ ป.6
จตุภูมิ เอื้อเฟื้อ
ครูพิเศษ

วิทยากรท้องถิ่น

ณรงค์ อนุกูลวงษ์
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชินกาญจน์ กะวิ
ภาษาจีน
Fidelix Njong Mbah
ภาษาอังกฤษ
David Kipkosgei

ธุรการ

พิมพ์ลดา พิทักษ์ธีรธรรม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นักการภารโรง/แม่บ้าน

ณรงค์ กาญจนโกศล
นักการภารโรง
สมชาย จันทชาติ
นักการภารโรง
สุพิศ จันทชาติ
แม่บ้าน
สนทนากับโรงเรียน