โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
ตั้งอยู่เลขที่ 38  ซอยสารนารถ  ถนนสุขุมวิท  ตำบลทางเกวียน  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์  21110  โทรศัพท์  038671193

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2487  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีนักเรียน  130  คน  อาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราวหลังคามุงจาก  ไม่มีฝาห้อง  ขนาดพื้นที่กว้าง  8  เมตร  ยาว  28  เมตร

พ.ศ. 2496

 • ทางราชการได้ให้เงินงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น  เป็นเงิน  30,000  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)  และนายอำพล  บุญศิริ  พร้อมด้วยประชาชนร่วมบริจาคอีก  30,000  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)  รวมค่าก่อสร้าง  60,000  บาท  (หกหมื่นบาทถ้วน)  สร้างตามแบบ  ป.2ข  ขนาด  9.50 X 28.00  เมตร  โดยปล่อยชั้นล่างโล่งไว้ทางด้านตะวันออกของอาคาร  เนื่องจากงบประมาณไม่พอ

พ.ศ. 2503

 • นายสอน  ปฏิสังข์  ครูใหญ่  ครูใหญ่และคณะครูในโรงเรียนนี้ได้ช่วยกันสร้าง  โดยร่วมกันบริจาคเงินและเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนร่วมด้วย  เพื่อต่อเติมชั้นล่างใช้เป็นห้องเรียน  ในการนี้  จังหวัดได้อนุมัติเงินสมทบอีก  3,500  บาท  (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 • คณะครูได้ช่วยกันจัดสร้างห้องสมุด  โดยต่อเติมมุขหลังออกไป  5.00 X 8.00  เมตร  เป็นเงิน  3,500  บาท  (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 • สร้างส้วมซึมขนาด  3  ที่นั่ง  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,800  บาท  (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

พ.ศ. 2504

 • นายสอน  ปฏิสังข์  และคณะครูได้เชิญชวนกรรมการศึกษาและผู้ปกครอง  ปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างอาคารโรงอาหาร  มีผู้แจ้งความจำนงบริจาคทรัพย์เป็นเงิน  28,000  บาท  (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
 • เดือนธันวาคม พ.ศ.  2504  นายสอน  ปฏิสังข์และนายโกวิทย์  กาจนธาร  ได้ติดต่อ  นายนิด – นางแตงกวา  นิลชาติ  สร้างหอประชุมให้โรงเรียน  ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 16  มกราคม  2505  โดยมีนายส่ง  เหล่าสุนทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีเปิด  และขนานนามหอประชุมนี้ว่า  “หอประชุมนายนิด  นางแตงกวา  นิลชาติ”  ได้จัดงานฉลอง  4  วัน  4  คืน  ได้เงิน  34,000  บาท  (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  เงินจำนวนนี้ได้เก็บไว้สมทบสร้างอาคารเรียนใหม่  ซึ่งเริ่มสร้างในเดือนเมษายน  พ.ศ. 2505  ได้เงินงบประมาณ  34,752.18  บาท  (สามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทสิบแปดสตางค์)  สร้างเสร็จเพียงชั้นเดียว  ชั้นล่างได้ก่ออิฐถือปูนไว้  เป็นเงิน  35,674  บาท  (สามหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)
 • นายสงัด บุณโนทก   ศึกษาธิการอำเภอแกลง  ได้ติดต่อ  นายสวัสดิ์ และนายวิชิต    ศุภพิพัฒน์  เจ้าของโรงเลื่อยพงษ์เกษมอำเภอแกลงช่วยบริจาค  เพื่อก่อสร้างเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จ  เป็นเงิน  30,000  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)  รวมทั้งครุภัณฑ์  รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน  125,678  บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)  และทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนชื่อ  อาคารศุภพิพัฒน์ราษฎร์อุทิศ

พ.ศ. 2510

 • เดือนกรกฎาคม 2510 ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 004 เป็นเงิน 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยในเดือนกันยายน พ.ศ. 2510

พ.ศ. 2513

 • ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ  004  อีกให้เป็นไปตามรูปแบบเป็นจำนวนเงิน  90,000  บาท  (เก้าหมื่นบาทถ้วน)  และสร้างบ้านพักครู  1  หลัง  เป็นิงเน  25,000  บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 • นายสำเภา  ปรีชา  ผู้ช่วยครูใหญ่รักษาราชการแทนครูใหญ่  ได้ปรึกษากับพระครูสารธรรมพิทักษ์และคณะกรรมการโรงเรียนเรื่องที่ดินคับแคบ  จำเป็นต้องขยายเขตของโรงเรียน  จึงได้ซื้อที่ดินของ  นายเจิม  ยินดี  ไวยาวัจกร  วัดสารนารถ  ในส่วนที่ติดเขตโรงเรียนด้านทิศตะวันออก  ประมาณ 6 ไร่เศษ ราคาไร่ละ 25,000 บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  เป็นเงินทั้งสิ้น  150,000 บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  โดยชำระเป็นงวด

พ.ศ. 2514

 • เดือนมิถุนายน  2514  ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  มัญชุนากร  ครูใหญ่ในขณะที่ไปศึกษาปริญญาโทได้กลับมารับตำแหน่งและได้ร่วมมือกับนายสำเภา  ปรีชา  พร้อมคณะครูช่วยกันหาเงินชำระค่าที่ดิน  มีนางฟอง  ชาญเชี่ยว  ได้บริจาคเงิน  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  และชำระหมดในปี  พ.ศ.  2517

พ.ศ. 2515

 • ทางราชการได้อนุมัติเงินสร้างโรงฝึกงาน  1  หลัง  เป็นเงิน  52,000  บาท  (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

พ.ศ. 2516

 • ด้รับเงินประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  017  ขนาด  4  ห้องเรียนเป็นเงิน  240,000  บาท  (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
 • เดือนตุลาคม 2516  ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  มัญชุนากร  ได้ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนช่วยกันปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  เป็นเงิน  9,618.50  บาท  (เก้าพันหกร้อยสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์)

พ.ศ. 2517

 • ทางราชการได้แต่งตั้งว่าที่ร้อยตรีธงชัย  มัญชุนากร  ครูใหญ่ขณะนั้นไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอแกลง  และแต่งตั้งนายสำเภา  ปรีชา  ผู้ช่วยครูใหญ่เป็นครูใหญ่แทน

พ.ศ. 2519

 • ได้รับงบประมาณ  149,000  บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  เพื่อต่อเติมอาคาร  4  ชั้นล่าง

พ.ศ. 2525

 • ได้รับงบประมาณ 890,000  บาท  (แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  017  ขนาด  4 ห้องเรียน

พ.ศ. 2527

 • ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างส้วม สปช. ขนาด 4 ที่นั่ง เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

พ.ศ. 2532

 • ถังน้ำฝน แบบ  ฝ 33  จำนวน  2  ชุด  เป็นเงิน  70,000  บาท  (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
 • งบพัฒนาอาคารที่ชำรุดทรุดโทรม เป็นเงิน  574,300  บาท  (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
 • งบสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ  206/2  เป็นเงิน  1,500,000  บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

พ.ศ. 2533

 • ต่อเติมอาคารเรียน  017  จำนวน  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน  240,000  บาท  (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
 • สร้างส้วมแบบ 602/28  จำนวน  10  ที่นั่ง  เป็นเงิน  125,000  บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

พ.ศ. 2536

ก่อสร้างถนนคอนกรีต เนื้อที่ 852 ตารางเมตร เป็นเงิน 298,200 บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
ก่อสร้างสนามวอลเล่ย์บอล เป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน เป็นเงิน 50,600 บาท (ห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

พ.ศ. 2539

 • สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 2/28  จำนวน  12  ห้องเรียน  เป็นเงิน  4,333,000  บาท  (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
 • ปีการศึกษา 2539  เปิดทำการสอนนระดับชั้นอนุบาล  1  จำนวน  4  ห้องเรียน  และระดับชั้นอนุบาล  2  จำนวน 4  ห้องเรียน  รวม 8  ห้องเรียน  และเข้าโครงการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2542

 • ได้รับการคัดเลือกจาก สปช.ระยอง  ให้เป็นโรงเรียนสหวิทยาเขต (อนุบาลอำเภอ)  ประจำอำเภอแกลง  โดยมีโรงเรียนอนุบาลระยองเป็นโรงเรียนแม่ข่าย

ปีการศึกษา 2544

 • ได้รับงบประมาณ  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.2/28  จำนวน  1  หลัง  ขนาด  9  ห้องเรียน  เป็นจำนวนเงิน  3,082,702  (สามล้านแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสองบาทถ้วน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545

 • ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 104/26  จำนวน  1  หลัง  ขนาด 3  ห้องเรียน  จำนวน  948,000  บาท  (เก้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

 • ได้รับงบประมาณจาก อบจ.  ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน  อาคาร  8  จำนวน  400,00  บาท  (สี่แสนบาทถ้วน)

ปีการศึกษา 2550

 • ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  จาก  อบจ.  ระยอง  จำนวน  1  หลัง  3  ชั้น  ขนาด  8 ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่ง
 • ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ จากอบจ.ระยองจำนวน 1  หลัง

ปีการศึกษา 2552

 • ได้รับงบแปรญัตติ  ก่อสร้างส้วม แบบ  604/50  จำนวน  242,000  (สองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 • ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตซอล  และปรับปรุงสนามฟุตบอล  จาก อบจ.ระยอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 • ได้รับงบแปรญัตติ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  2  เมตร  ยาว  92  เมตร  หนา 0.15  เมตร รางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีต ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก  0.40 เมตร  จำนวน  300,000  บาท  (สามแสนบาทถ้วน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 • ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยห้องเรียน  E-Learning  เป็นเงิน 1,200,000  บาท  (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)  และค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องออกกำลังกายให้กับนักเรียน  เยาวชน  และประชาชนตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและต่อต้านยาเสพติด  เป็นเงิน  200,000  บาท  (สองแสนบาทถ้วน)  รวมเป็นเงิน  1,400,000  บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 • ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ตามโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ E-Learning)  จำนวน  15  ชุด  เป็นเงิน 650,000  บาท  (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  และวัสดุอุปกรณ์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์  จำนวน  1  ห้องเรียน  เป็นเงิน  350,000  บาท  (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ต่อเติมห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จำนวน  1  ห้องเรียน  เป็นเงิน  990,000  บาท  (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)