โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีเนื้อที่ 15 ไร่ – งาน 36 ตารางวา เป็นที่ดินขึ้นทะเบียนราชพัสดุ  

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2487 และเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนักเรียนจำนวน 130 คน อาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงจาก ไม่มีฝาห้อง ขนาดพื้นที่กว้าง 8 เมตร ยาว 28 เมตร โดยมีนายพร ภิญโญ เป็นครูใหญ่คนแรก


คำขวัญของโรงเรียน

“สร้างเสริมพลานามัย  ใฝ่หาความรู้  เชิดชูคุณธรรม”


ปรัชญาของโรงเรียน

“ซื่อสัตย์  ประหยัด  รู้หน้าที่  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม”


สีประจำโรงเรียน

“เขียว  –  เหลือง”


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน