การตรวจสอบรายงานผลการเรียนนี้ ไม่ใช่เอกสารฉบับจริง
ใบรายงานผลการเรียนฉบับจริง ทางโรงเรียนจะแจ้งให้มารับในภายหลัง