เน้นย้ำมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 นักเรียน ไม่ถอดหน้ากากอนามัย ไม่ลืมตรวจ ATK ไม่นั่งติดกัน ลดความเสี่ยงโควิดในโรงเรียน ประกอบด้วย

6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ ลดการแออัด ทำความสะอาด

6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน สำรวจตรวจสอบ และกักกันตัวเอง

7 มาตรการเข้มงวด
1. ประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่าน MOE COVID อย่างต่อเนื่อง
2. Small Bubble ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย
3. อาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ
4. อนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ ความสะอาด น้ำ ขยะ
5. School Isolation มีแผนเผชิญเหตุและซักซ้อม
6. Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน
7. School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาได้รับวัคซีนจำนวนมากที่สุดอย่างน้อย 85 %