ระเบียบวินัยและข้อบังคับของนักเรียนโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

เพื่อปลูกฝังความเป็นระเบียบและฝึกวินัยอันดีให้แก่นักเรียน จึงกำหนดระเบียบวินัยและข้อบังคับของโรงเรียน ดังนี้

 1. ระเบียบนี้มีชื่อว่าระเบียบปกครองนักเรียน พ.ศ.2554 ว่าด้วยสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
 2. ระเบียบหรือแนวปฏิบัติเดิมที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ยกเลิกและใช้ระเบียบนี้แทน

ระเบียบว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนักเรียน

 1. นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบตามระเบียบของโรงเรียนหรือแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ให้เรียบร้อยทุกประการทั้งภายในและภายนอกสถานที่
 2. ห้ามนักเรียนนำเครื่องสำอางมาโรงเรียนหรือใช้เครื่องสำอางทุกชนิด
 3. ห้ามนักเรียนสวมเครื่องประดับทุกชนิดมาโรงเรียน เช่น สร้อยทองคำหรือของมีค่า ฯลฯ

การแต่งกายของนักเรียน

ระดับอนุบาล 1-3

 • นักเรียนหญิง ทรงผม ผมสั้นทรงนักเรียนหญิงหรือทรงผมยาวนักเรียนหญิง เสื้อนักเรียนสีขาวคอบัวติดกระดุมที่เอว อกด้านซ้ายติดกระเป๋าเสื้อปักเครื่องหมายโรงเรียน อกด้านขวาติดชื่อ-สกุลด้วยไหมสีน้ำเงิน ขนาดตัวอักษร 0.5 เซนติเมตร, กระโปรงจีบรอบตัวสีน้ำเงิน, รองเท้านักเรียน หนังสีดำ มีสายคาดทับหลังเท้า
 • นักเรียนชาย ทรงผม ผมสั้นทรงนักเรียนชายหรือรองทรงสูง เสื้อนักเรียนสีขาวติดกระดุมที่เอว อกด้านซ้ายติดกระเป๋าเสื้อปักเครื่องหมายโรงเรียน อกด้านขวาติดชื่อ-สกุล ด้วยไหมสีน้ำเงิน ขนาดตัวอักษร 0.5 เซนติเมตร, กางเกงขาสั้น สีกรมท่า ติดซิปหน้า เจาะรังดุมที่เอว, รองเท้านักเรียน หนังสีดำ มีสายคาดทับหลังเท้า

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

 • นักเรียนหญิง เสื้อคอบัวแหลมผ่าหน้า แขนสั้นสีขาวอก ด้านซ้ายปักเครื่องหมายโรงเรียน อกด้านขวาติดชื่อ-สกุล ด้วยไหมสีน้ำเงิน ขนาดตัวอักษร 0.5 เซนติเมตร, กระโปรงจีบรอบตัวสีน้ำเงิน ยาวปิดเข่า ไม่เกิน 10 เซนติเมตร, รองเท้านักเรียน หนังสีดำ มีสายคาดทับหลังเท้า
 • นักเรียนชาย เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว อกด้านซ้ายติดกระเป๋าเสื้อปักเครื่องหมายโรงเรียน อกด้านขวาติดชื่อ-สกุล ด้วยไหมสีน้ำเงิน ขนาดตัวอักษร 0.5 เซนติเมตร, กางเกงขาสั้นสีกรมท่า ความสั้นของกางเกงวัดจากเข่าขึ้นไปไม่เกิน 10 เซนติเมตร, รองเท้านักเรียนผ้าใบสีดำผูกเชือก ถุงเท้าสั้นสีขาวไม่มีลวดลาย

ระเบียบว่าด้วยการมาโรงเรียน

 1. เมื่อได้ยินเสียงเพลงมาร์ชโรงเรียน 2 ครั้ง (เวลา 08.00 น.) นักเรียนเตรียมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ และรับฟังการอบรม
 2. เวลา 08.20 น. นักเรียนเข้าห้องพบครูประจำชั้นและเริ่มทำการเรียนชั่วโมงที่ 1 ในเวลา 08.30 น.
 3. นักเรียนทุกคนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเคารพธงชาติ และเลิกเรียนตามเวลาที่โรงเรียนกำหนดจะออกนอกบริเวณโรงเรียนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากฝ่ายกิจการนักเรียน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
 4. ถ้านักเรียนเข้าแถวไม่ทันเคารพธงชาติถือว่ามาสาย ให้นักเรียนเข้าไปรายงานตัวต่อครูประจำชั้น ถ้านักเรียนถึงห้องเรียนหลังครูส่งในใบเช็คชื่อแล้วต้องรายงานตัวต่อฝ่ายกิจการนักเรียน และรับใบอนุญาตเข้าห้องเรียน เพื่อนำไปแสดงต่อครูประจำวิชาที่กำลังทำการสอน หากมาสายติดต่อกัน 3 วัน จะมีหนังสือแจ้งถึงผู้ปกครอง

ระเบียบเรื่องการลา การขาดเรียน

 • ลากิจ
  นักเรียนจะต้องส่งใบลาตามแบบฟอร์มของโรงเรียนที่ผู้ปกครองได้ลงชื่อรับรองการลาล่วงหน้า 1 วันก่อนจะหยุดเรียน ในกรณีไม่สามารถส่งใบลาได้ทันทีในวันนั้น ให้ผู้ปกครองแจ้งสาเหตุการลาทางโทรศัพท์ เมื่อกลับมาให้รีบส่งใบลาต่อครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาทันที
 • ลาป่วย
  เมื่อนักเรียนหายป่วยแล้วและกลับมาเรียนตามปกติต้องยื่นใบลาที่คุณครูประจำชั้น ถ้านักเรียนขาดเรียนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทางโรงเรียนจะส่งจดหมายแจ้งไปยังผู้ปกครองให้ทราบ ในกรณีนักเรียนขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ โรงเรียนวางหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้
 1. ขาดเรียน 3 วันติดต่อกัน ฝ่ายกิจการนักเรียนจะโทรศัพท์หรือมีจดหมายแจ้งไปยังผู้ปกครอง
 2. ขาดเรียน 5 วันติดต่อกัน จะแจ้งเตือนเป็นครั้งที่ 2 โดยมีจดหมายเชิญผู้ปกครองมาพบ
 3. ขาดเรียน 7 วันติดต่อกัน หากไม่แจ้งสาเหตุให้โรงเรียนทราบ ทางฝ่ายกิจการนักเรียนจะพิจารณาความผิด
 4. ลายเซ็นผู้ปกครองที่ปรากฏในใบลาต้องตรงกับสมุดลายเซ็นของผู้ปกครองที่ให้ไว้แก่โรงเรียน
 5. การลาออกนอกบริเวณโรงเรียนในชั่วโมงเรียนหรือลากลับบ้านก่อนเลิกเรียน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางโรงเรียนจะอนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้
  5.1 ผู้ปกครองมารับด้วยตนเอง
  5.2 มีหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง
  5.3 มีใบรับรองจากครูฝ่ายกิจการนักเรียนของโรงเรียนกรณีเจ็บป่วย
 6. นักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากครูประจำชั้น และฝ่ายกิจการนักเรียนลงชื่ออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนดไว้
 7. นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาที่ขาดเรียนนั้นๆ

ระเบียบว่าด้วยเรื่องการเข้าแถว

 1. เมื่อได้ยินเสียงเพลงมาร์ช 2 ครั้ง (เวลา 08.00 น.) นักเรียนทุกคนต้องเตรียมตัวเข้าแถว
 2. ขณะเคารพธงชาติและสวดมนต์ นักเรียนทุกคนจะต้องยืนตรงและสงบนิ่ง ต้องกระทำด้วยความตั้งใจและด้วยความเคารพ

ระเบียบว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติตนภายในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน

 1. นักเรียนไม่เล่นและคุยเสียงดังในห้องเรียน
 2. นักเรียนไม่ลุกเดินหรือย้ายที่นั่งโดยพลการ
 3. ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องเรียน
 4. นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่เวรตามที่ครูกำหนด
 5. อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ภายในห้องเรียน และบริเวณต่างๆ ของโรงเรียนถือเป็นสาธารณสมบัติที่มีค่า นักเรียนต้องช่วยกันรักษา
 6. นักเรียนไม่ควรขีดเขียนสิ่งใดๆ ลงบนกระดานดำและโต๊ะเรียน หรือนั่งเล่นบนโต๊ะครู

ระเบียบว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตออกนอกห้องเรียนในเวลาเรียนปกติ

 1. ในกรณีฉุกเฉิน ครูประจำชั้นจะอนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องเรียนได้
 2. ในกรณีเจ็บป่วย นักเรียนต้องขอใบอนุญาตจากครูประจำวิชา ให้ครูประจำวิชาลงชื่อรับทราบ หลังจากนักเรียนใช้บริการห้องพยาบาลแล้ว ครูพยาบาลจะลงชื่อรับรองให้นักเรียนนำมามอบให้ครูที่กำลังทำการสอนเพื่อขออนุญาตเข้าห้องเรียน
 3. เมื่อต้องการขออนุญาตไปพบครูในกรณีที่ครูนัดหมายไว้ เพื่อทำกิจกรรมหรือทำธุระอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้นักเรียนขอรับใบรับรองจากครูที่นัดหมายไว้ เพื่อแจ้งให้ครูที่เข้าทำการสอนได้รับทราบ

ระเบียบว่าด้วยเรื่องการแสดงความเคารพและมารยาท

 1. เมื่อนักเรียนมาโรงเรียนและพบครูควรแสดงความเคารพโดยการหยุดยืนตรง ไหว้หรือยืนตรงคำนับตามโอกาสที่เหมาะสม แล้วกล่าวคำว่าสวัสดี
 2. ในเวลาปกติเมื่อพบครู ให้ใช้วิธียืนตรงแล้วคำนับตามโอกาสที่เหมาะสม
 3. เมื่อครูประจำวิชาเข้าทำการสอนในห้องเรียน นักเรียนทุกคนต้องแสดงความเคารพโดยลุกขึ้นยืนแล้วไหว้ และกล่าวคำว่า “สวัสดี” โดยพร้อมเพรียงกัน
 4. เมื่อครูสอนจบชั่วโมง ก่อนที่ครูจะออกจากห้องเรียน นักเรียนทุกคนต้องยืนทำความเคารพ และกล่าวคำว่า “ขอบคุณ”
 5. นักเรียนต้องไม่พูดคำหยาบคาย เช่น ล้อเลียนชื่อพ่อแม่ของเพื่อน หรือใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม และพูดจากสบประมาทผู้อื่นทั้งในโรงเรียนและที่สาธารณะ
 6. นักเรียนทุกระดับต้องให้ความเคารพนับถือให้เกียรติแก่ครูทุกคนในโรงเรียน
 7. นักเรียนทุกคนต้องรู้จักรักษากิริยามารยาท คำพูด และการกระทำให้สุภาพเรียบร้อย ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
 8. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่พูดปด ไม่คดโกง
 9. นักเรียนต้องรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่นพี่ต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง
 10. นักเรียนต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนตรงต่อเวลา เคารพและปฏิบัติตามนัดหมายต่างๆ ของโรงเรียนโดยเคร่งครัด
 11. นักเรียนต้องมัธยัสถ์ ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย ไม่นำเงินมาจำนวนมาก ไม่นำเครื่องประดับที่มีราคาแพงมาโรงเรียน เพราะเป็นการไม่ปลอดภัยกับตัวนักเรียน หากสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ
 12. นักเรียนต้องแต่งกายสะอาดเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบการแต่งกายของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
 13. นักเรียนต้องเสริมสร้างจิตสำนึกในค่านิยมที่ถูกต้อง รวมทั้งการมีระเบียบวินัย
 14. นักเรียนต้องส่งเสริมการทำความดีทั้งในด้านการเรียน ความประพฤติ และการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

แนวปฏิบัติระเบียบว่าด้วยการลงโทษ

เมื่อนักเรียนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้จะได้รับพิจารณาลงโทษตามความผิดอย่างเหมาะสม โดยครูประจำชั้น หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน รองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการ ตามขั้นตอนและความหนักเบาของความผิดดังนี้

 • ว่ากล่าวตักเตือน
 • บันทึกพฤติกรรม
 • ทำทัณฑ์บน

แนวปฏิบัติทั่วไป

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามทุกคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีบุคลิกที่สง่างาม มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองสมกับเป็นนักเรียน ขอให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

 1. เมื่อนักเรียนทุกคนสวมเครื่องแบบนักเรียนขอให้ระลึกถึงเกียรติภูมิของโรงเรียน
 2. นักเรียนทุกคนต้องให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนให้ทุกคนปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม
 3. นักเรียนทุกคนต้องแสดงความเคารพและให้เกียรติแก่ครูทุกคนของโรงเรียนของเรา
 4. เวลาอยู่ภายนอกโรงเรียน ถ้าแต่งเครื่องแบบนักเรียนต้องแต่งกายให้เรียบร้อยสุภาพเช่นเดียวกับอยู่ภายในโรงเรียน
 5. หลังเล่นกีฬาต้องมีชุดมาเปลี่ยนและเวลากลับบ้านให้แต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย
 6. ขณะโดยสารรถโรงเรียน ต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า  ไม่ทำเสียงดัง หรือพูดจาไม่สุภาพ หรือแสดงกิริยาไม่เหมาะสม
 7. หลังเลิกเรียนไม่ไปมั่วสุมในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
 8. นักเรียนทุกคนต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เคารพและเทิดทูนท่าน และเชื่อฟังคำสั่งสอนให้สมกับที่ท่านรักและห่วงใย 

สิ่งที่ควรทำ – ไม่ควรทำ – กฎกติกามารยาท

 1. นักเรียนต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตรงตามระเบียบของโรงเรียนทั้งภายในและนอกโรงเรียน
 2. การลาป่วยหรือลาโดยมีกิจธุระจำเป็นต้องมีใบลา (ตามแบบของโรงเรียน) พร้อมกับลงชื่อผู้ปกครองรับรองเป็นหลักฐานหรือให้ผู้ปกครองโทรศัพท์แจ้งทางโรงเรียนก่อน 08.00 น.
 3. นักเรียนต้องเชื่อฟัง เคารพครูอาจารย์ และผู้ใหญ่ทั่วไป
 4. นักเรียนมีหน้าที่ช่วยเหลือรักษาความสะอาดในห้องเรียน อาคารเรียน บริเวณโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก
 5. นักเรียนต้องไม่ใช้วาจาหยาบคายต่อเพื่อนนักเรียนหรือผู้อื่น
 6. นักเรียนต้องไม่สูบบุหรี่ ดื่มของมึนเมา เสพย์ยาเสพติด และเล่นการพนัน
 7. เมื่ออยู่ในแถว นักเรียนต้องรักษาระเบียบวินัยไม่คุยหรือเล่นกัน
 8. ขณะอยู่ในห้องเรียน นักเรียนต้องรักษาระเบียบของห้องโดยเคร่งครัด ตั้งใจฟังคำอบรมสั่งสอนของครูไม่คุยหรือเล่นกัน
 9. นักเรียนต้องไม่ออกจากโรงเรียนก่อนเวลาที่กำหนด
 10. นักเรียนต้องรีบมาโรงเรียนและกลับบ้านไม่เกินเวลาที่กำหนด
 11. ห้ามนักเรียนไปมั่วสุมในสถานเริงรมย์หรือแหล่งอบายมุข
 12. ห้ามนำสิ่งของมีค่าราคาแพง เครื่องประดับต่างๆ รวมทั้งอาวุธมาโรงเรียน
 13. เวลาอยู่นอกโรงเรียนนักเรียนต้องสำนึกเสมอว่า ตนยังเป็นนักเรียนอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในเครื่องแบบของโรงเรียนหรือไม่ก็ตามนักเรียนต้องประพฤติตัวเรียบร้อยไม่ทำสิ่งใดที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของตนเอง ของวงศ์ตระกูล และของโรงเรียน