โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จะพัฒนานักเรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม นำธรรมาภิบาล ก้าวทันเทคโนโลยี รักษ์ศักดิ์ศรีความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาครูสู่มืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วม