ระเบียบ ก.ค.ศ. ทะเบียนประวัติ

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน

ข้อกำหนดฯ ทะเบียนประวัติ

มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบ คผช. ปี2566

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครู ว18

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยฯ

แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ระเบียบ ก.ค.ศ. ทะเบียนประวัติ

คู่มือการดำเนินการฯตาม ว10-2564

ภาระงานตาม ว21-2564

แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือน ช่วงเปลี่ยนผ่าน อ.ก.ค.ศ. เขตฯ

การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ขรก.ครูฯ

การแก้ไขเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

คู่มือการดำเนินการ ว9 2564

มาตรฐานตามตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ว3 2564