โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ได้กำหนดวัฒนธรรมองค์กร คือ สุภาพอ่อนน้อม ยิ้มไหว้ทักทายกันบนพื้นฐานวิถีไทย และโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมเพื่อเปิดกว้างในการรับความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาองค์กร มีการนิเทศจากฝ่ายบริหาร ให้ขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตลอดจนเชิญบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน เช่น ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยมีการทบทวนความเหมาะสม และความต้องการตามที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน

อัตลักษณ์องค์กรของรูปแบบของวัฒนธรรมองค์กร โรงเรียนได้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นค่านิยมที่ดีงาม และกำหนดสู่คนรุ่นใหม่อย่าง ยั่งยืน โดยมีการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการสื่อสารในวงกว้างส่งผลให้เกิดการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่อง บุคลากรมีความผูกพันกับโรงเรียนและทำให้เกิดการร่วมมือในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ วัฒนธรรม องค์กรของโรงเรียนถ่ายทอดและถือปฏิบัติกันมา ได้แก่

1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยกำหนดการประชุมประจำเดือนเพื่อรับฟังความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อนำมาสู่การพัฒนาโรงเรียน

2) การสื่อสารที่เป็นรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการเช่น การสร้าง Line Group ของโรงเรียน เพจเฟชบุ๊คเพื่อส่งข่าว เปิดโอกาสในการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว

3) ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัลยาณมิตร

4) ทำงานแบบพี่สอนน้อง

5) อัตลักษณ์ของครูโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

  • มีความรับผิดชอบ และเป็นผู้นำที่ดีที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้นำ
  • สุภาพอ่อนน้อม การยิ้มไหว้ทักทายกันระหว่างบุคลากรทั้งครูและนักเรียน

6) ธรรมเนียมปฏิบัติของบุคลากรโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

  • แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการทุกวันจันทร์
  • แต่งกายด้วยเสื้อสีขาวสัญลักษณ์โรงเรียนสุจริต
  • แต่งกายชุดลูกเสือวันพฤหัสบดี
  • แต่งกายชุดผ้าไทยวันศุกร์
  • แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็นครูและกาลเทศะ
  • การเยี่ยมเยือนบุคลากรกรณีเจ็บป่วย การร่วมงานต่าง ๆ ของครอบครัวบุคลากร
  • การทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระและวันสำคัญในโรงเรียน