เงื่อนไขและนโยบายข้อมูลส่วนบุคลล Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับ ผู้สมัครเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ให้ความสำคัญและเคารพความเป็นส่วนตัวและตระหนักถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จึงประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดการ เพื่อรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในฐานะผู้สมัครเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงเรียนฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล” หรือ การประมวลผล”) ได้รับความคุ้มครองและเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. คำนิยาม
  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
  “ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่ ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงานข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่โรงเรียนฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลตามประเภทดังต่อไปนี้
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
ผู้สมัครเรียน – ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด รูปถ่าย
อายุ สัญชาติ สถานที่เกิด เลขบัตรประชาชน
– ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่
– ข้อมูลที่ปรากฏบนเอกสารทางราชการ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสูติบัตร
สำเนาบัตรประชาชน
– ข้อมูลการศึกษา เช่น ระดับการศึกษา ชั้นเรียน วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ผลการเรียน ผลการทดสอบ ผลการประเมิน จำนวนหน่วยกิต ข้อมูลความประพฤต
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปกครอง เช่น ชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
– ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เช่น การบันทึกจากกล้องวงจรปิด
– ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพ ศาสนา ข้อมูลที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชน เช่น ศาสนา เชื้อชาติ และหมู่โลหิต ซึ่งโรงเรียนฯ ได้รับความยินยอม โดยชัดแจ้งจากท่าน หรือมีความจำเป็นตามที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้
นักเรียน – ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ชื่อเล่น เพศ วันเดือนปีเกิด รูปถ่าย อายุ สัญชาติ สถานที่เกิด เลขบัตรประชาชน น้ำหนัก ส่วนสูง รหัสประจำตัวนักเรียน ช่องทางติดต่อในโซเซียลมีเดีย Line ID
– ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ช่องทางติดต่อในโซเซียลมีเดีย Line ID
– ข้อมูลที่ปรากฏบนเอกสารทางราชการ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสูติบัตร
สำเนาบัตรประชาชน
– ข้อมูลการศึกษา เช่น ระดับการศึกษา ชั้นเรียน ห้องเรียน วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ประวัติการศึกษา ผลการเรียน ผลการทดสอบ การลงทะเบียนวิชาเรียน ผลการประเมิน จำนวนหน่วยกิต ข้อมูลพฤติกรรม ข้อมูลความประพฤติ
– ข้อมูลการใช้งานและการเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น username password
– ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปกครอง เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
– ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เช่น การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด
– ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความพิการ ศาสนา ข้อมูลที่ปรากฏใน สำเนาบัตรประชาชน เช่น ศาสนา เชื้อชาติ และหมู่โลหิต ซึ่ง โรงเรียนฯ ได้รับความยินยอม โดยชัดแจ้งจากท่าน หรือมีความจำเป็นตามที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้
ผู้ปกครอง – ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ สัญชาติ เลขบัตรประชาชน
– ข้อมูลสถานภาพ เช่น สถานภาพสมรส
– ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ สถานที่ทำงาน ช่องทางติดต่อในโซเซียลมีเดีย Line ID
– ข้อมูลที่ปรากฏบนเอกสารทางราชการ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน
– ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน เช่น ตำแหน่งงาน อัตราเงินเดือน อาชีพ
– ข้อมูลการใช้งานและการเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น username password
– ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ข้อมูลที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชน เช่น ศาสนา เชื้อชาติ และหมู่โลหิต ซึ่งโรงเรียนฯ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือ มีความจำเป็นตามที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้
 1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
  3.1 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลผ่านช่องทางให้บริการต่างๆ เช่น ช่องทางการติดต่อ ขั้นตอนการสมัครเรียน ลงทะเบียนเรียน ลงนามในสัญญา เอกสารทำแบบสำรวจหรือใช้งาน บริการ การให้ข้อมูลของท่านผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือช่องทางให้บริการอื่นๆ ที่ควบคุมดูแลโดยโรงเรียนฯ และช่องทางที่จำเป็นแก่การให้บริการทางการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางการศึกษา
  3.2 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น ผู้ปกครอง บิดามารดา หน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น
 2. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่านที่โโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เก็บรวบรวมไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์การประมวลข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้สมัครเรียน – เพื่อพิจารณาดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญา เช่น เพื่อการสมัครเข้าเรียนการทดสอบ การพิจารณา การตรวจคุณสมบัติ การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ การคัดเลือก การติดต่อสื่อสาร การส่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเรียน การยืนยันตัวตน หรือวิธีการอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งนักเรียน
– เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย เช่น การขอรับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ การบันทึกภาพผ่านกล้อง CCTV การรักษาความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน
– เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น การขอรับเงินสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ การนำส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย การชำระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย การก่อตั้งหรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือทางศาล เป็นต้น
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ขอความยินยอมโดยชัดแจ้งในกรณีดังต่อไปนี้
1) การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่ ศาสนา และข้อมูลสุขภาพ ในกระบวนการรับสมัครนักเรียน
2) การเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ซึ่งปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา หมู่โลหิต ) เพื่อยืนยันตัวบุคคลนักเรียน
นักเรียน – เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น และ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะของโรงเรียนฯ เช่น การให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอน การติดต่อ สื่อสาร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ การวางแผนการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้การวัดผลและประเมินผล การจัดกิจกรรมแนะแนว
– เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย เช่น การให้บริการทางการแพทย์ การพยาบาลการสาธารณสุข การประชาสัมพันธ์ การทำแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสำรวจความคิดเห็น หรือกิจกรรมการใดๆ กับนักเรียน การขอรับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา การดำเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์การบันทึกภาพผ่านกล้อง CCTV เพื่อการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน
– เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น การดำเนินกิจกรรมใดๆ ทางบัญชีและการเงิน เช่น การตรวจสอบบัญชี การแจ้งและเรียกเก็บหนี้ การออกใบกำกับภาษี และหลักฐานการดำเนินธุรกรรมต่างๆ ที่กฎหมายกำหนด การขอรับเงินสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด การนำส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายการชำระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย การก่อตั้งหรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือทางศาล เป็นต้น
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ขอความยินยอมในกรณีดังต่อไปนี้
1) การนำภาพถ่ายของนักเรียนลงในสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนฯ
2) การจัดทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ขอความยินยิมโดยชัดแจ้งในกรณีดังต่อไปนี้
1) การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ เพื่อการตรวจสุขภาพวัดสมรรถนะทางร่างกาย การจัดการการฉีดวัคซีน
2) การเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ซึ่งปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา หมู่โลหิต) เพื่อยืนยันตัวบุคคล
ผู้ปกครอง – เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น เช่น การสมัครเรียนของนักเรียน การชำระเงินค่าเรียน การออกใบรับเงิน การชำระเงินค่ากิจกรรม การติดต่อสื่อสาร การส่งข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับนักเรียน
– เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย เช่น การบันทึกภาพผ่านกล้อง CCTV การรักษาความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน
– เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น การดำเนินกิจกรรมใดๆ ทางบัญชีและการเงิน เช่น การตรวจสอบบัญชี การแจ้งและเรียกเก็บหนี้ การออกใบกำกับภาษี และหลักฐานการดำเนินธุรกรรมต่างๆ ที่กฎหมายกำหนด การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย การชำระค่าธรรมเนียมตามกฎหมายการก่อตั้ง หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือทางศาล เป็นต้น
– โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง ในการเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ซึ่งปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา หมู่โลหิต) เพื่อยืนยันตัวบุคคล
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์
  กรณีที่โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเรียน และนักเรียนที่เป็นผู้เยาว์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามต้องให้บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนผู้เยาว์ให้ความยินยอมด้วย เว้นแต่ ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ผู้เยาว์ให้ความยินยอมเองได้ หากโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนผู้เยาว์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลนั้นจากระบบของโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ทันที
 2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  6.1 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับความยินยอมหรือมีความจำเป็นต้อง เปิดเผยหรือรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลอื่น โดยกฎหมายให้อำนาจกระทำได้โดยไม่ต้องขอ ความยินยอมหรือ ต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ตามที่กฎหมายกำหนด
  6.2 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ บัญชี การขอคำปรึกษาทางกฎหมาย การดำเนินคดี และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นต่อการให้บริการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ เช่น การเปิดเผยให้กับอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานสาธาณสุขอำเภอ
 3. การเก็บรักษา ระยะเวลา และมาตรการความปลอดภัย
  7.1 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เก็บรักษาข้อมูลส่วนของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยพิจารณาระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ ระยะเวลาตามสัญญาอายุความกฎหมาย รวมถึงความจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิ เรียกร้องตามกฎหมาย
  7.2 กรณีที่ผู้สมัครเรียนไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามจะทำลายและลบข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้สมัครเรียน ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก และผู้ปกครองออกจากระบบของรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ทันที
  7.3 กรณีที่ท่านผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนและเข้ามาเป็นนักเรียนของรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามเก็บรักษาข้อมูล ส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ ตามที่กฎหมายกำหนด และภายหลังจากที่ท่านสำเร็จการศึกษา โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านต่อไปอีกตามที่กฎหมายกำหนด
  7.4 กรณีที่ท่านเป็นผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปในระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน และเมื่อนักเรียนสำเร็จ การศึกษา โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามจะทำการทำลายและลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปกครองออกจากระบบของโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
  7.5 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อพ้นกำหนด ระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคลนั้น
  7.6 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม กำหนดมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความเหมาะสม ครอบคลุมถึงความปลอดภัยในข้อมูลที่จัดเก็บไว้ ในรูปแบบของเอกสาร ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือต่างๆ โดยดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจใน ระบบรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม โดยครอบคลุมถึงการป้องกันการสูญหาย การเข้าถึงการใช้ การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ หรือกระทำการโดย ปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย
  7.7 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จำกัดการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อป้องกัน มิให้มีการโจมตีหรือมีการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จะดำเนินการกำกับดูแลบุคคลนั้น ให้ดำเนินการอย่างเหมาะสมเป็นไปตามคำสั่งของโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
 4. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  8.1 ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้
  1) สิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน
  2) สิทธิในการขอรับ หรือโอนย้ายข้อมูลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือ ใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งข้อมูลไปยังบุคคลอื่นตามที่ท่านมีความประสงค์ (โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยจะกำหนดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงอย่าง เหมาะสม)
  3) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูล ที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยวิธีการใดๆ กรณีที่กฎหมายกำหนด
  4) สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ ระบุตัวตนได้ด้วยวิธีการใดๆ กรณีที่กฎหมายกำหนด
  5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ จะมีข้อจำกัดตามกฎหมายที่ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามไม่อาจดำเนินการตามคำร้องขอของท่านได้
  6) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้ได้ตลอดเวลาเว้นแต่การเพิกถอนความยินยอม จะมีข้อจำกัด ตามกฎหมายหรือตามสัญญา ทั้งนี้ การขอถอนความยินยอมของท่าน จะไม่ส่งผลกระทบต่อ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้าโดยชอบด้วยกฎหมาย
  7) สิทธิในการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามมิได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
  8.2 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ดำเนินการเต็มความสามารถในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของท่าน เพื่อให้เป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิในการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านมีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล หรือ หากเห็นว่าข้อมูลที่โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม มีอยู่อาจไม่ถูกต้อง
  8.3 การใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุไว้ข้างต้นต้องเป็นไปตามกฎหมาย โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามอาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่าน ข้างต้นได้ ตามข้อจำกัดการใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่โรงเรียนฯปฏิเสธไม่ดำเนินตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จะบันทึกคำร้องขอของท่าน พร้อมด้วยเหตุผลไว้ในบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
  8.4 เพื่อยืนยันคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ตามช่องทางติดต่อที่ระบุ ไว้ในนโยบาย ฉบับนี้โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องขอใช้สิทธิ ของท่านในกรณีที่โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามจะแจ้งเหตุผลในการปฏิเสธการใช้สิทธิ ของท่านไปพร้อมกัน
 5. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม อาจทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามจะเผยแพร่นโยบายฉบับปรับปรุง ลงในช่องทางที่โรงเรียนฯ กำหนด โดยเร็วที่สุดเพื่อให้ท่านได้พิจารณาและ ดำเนินการยอมรับด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและหากว่าท่านได้ดำเนินการเพื่อยอมรับนั้นแล้ว ให้ถือว่านโยบายที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายฉบับนี้ด้วย