ช่องทางร้องเรียน

 • ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนด้วยตนเอง
 • ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 081-302-6199 (ผอ.สาคร เจริญกัลป์)
 • ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ facebook หรือ instagram หรือ twitter โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
  E-mail: info@saranart.ac.th หรือ www.saranart.ac.th
 • ร้องเรียนผ่าน Application line ของครูประจําชั้นทุกชั้น
 • ร้องเรียนผ่านทางจดหมายตามที่อยู่: 38 ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110
 • ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ : 038-671-193 หมายเลขโทรสาร : 038-671-193

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ (กระบวนการดําเนินการภายในระยะเวลา 15 วัน)

 • ขั้นตอนที่ 1 โรงเรียนรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทาง (ภายใน 1 วัน)
 • ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ภายใน 1 วัน)
 • ขั้นตอนที่ 3 สรุปความเห็นเสนอและจัดทําหนังสือถึงผู้อํานวยการโรงเรียน พิจารณาลงนาม (ภายใน 1 วัน)
 • ขั้นตอนที่ 4 ส่งเรื่องให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน (ภายใน 5 วัน)
 • ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/ชัดเจน) ทราบเบื้องต้น (ภายใน 2 วัน)
 • ขั้นตอนที่ 6 โรงเรียนรับรายงานและติดตามความก้าวหน้า ผลการดําเนินงานจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใน 1 วัน)
 • ขั้นตอนที่ 7 ดําเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ (ภายใน 2 วัน)
 • ขั้นตอนที่ 8 จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี) และบันทึกจัดเก็บเรื่องเป็นข้อมูลของโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม (ภายใน 2 วัน)