กิจกรรม English Camp ค่ายภาษาอังกฤษ

คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม English Camp ค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 727 คน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเกรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และได้รับประสบการณ์ตรง มีความสามารถในการสื่อสาร อ่าน เขียน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้